سرسیلندر راوفور 2014

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری راوفور, لوازم یدکی راوفور
11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
11101-39776  سرسیلندر 1
11101A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET)
90910-02164 پیچ سرسیلندر 10
11101B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET)
90201-11034 مهره پیچ سرسیلندر 10
11101J VALVE ASSY, CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL
15330-37010  سنسور کنترول روغن 2
11102A SENSOR, CAMSHAFT POSITION
90919-05060  سنسور موقیت میلنگ 2
11103 HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT
11103-36011  کفی میل سوپاپ 1
11114A PIN, STRAIGHT
90250-06003 پین کفی میل سوپاپ
11115 GASKET, CYLINDER HEAD
11115-36030 ,واشر سرسیلندر 1
11115A PIN, RING
90253-12002  پین سرسیلندر 2
11117E PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
90341-20002 مهره سر سیلندر شماره 1 3
11117F PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2
90341-24011  مهره سرسیلندر شماره 2 1
11117J GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
90430-20004  واشر مهره 3
11117N GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG NO.2)
90430-24246  واشر پیچ 1
11122 BUSH, INTAKE VALVE GUIDE
11122-31050 STD 8
11123-31050 O/S 0.05 8
11126 BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE
11126-31030  بوش گزنپین سوپاپ دود سایز STD 8
11127-31030 بوش گژنپین سوپاپ دود سایز O/S 0.05 8
11131 SEAT, INTAKE VALVE
11131-36030 بوش گژنپین سوپاپ بنزین STD 8
11132-36030 بوش گژنپین سوپاپ بنزین O/S 0.03 8
11135 SEAT, EXHAUST VALVE
11135-36010  بوش جای سوپاپ دود سایز STD 8
11136-36010 بوش جای سوپاپ دود سایز O/S 0.03 8
11151A PIN, RING(FOR CAMSHAFT BEARING CAP SETTING)
90253-13005 پین کفی میل سوپاپ L=12.5, OD=8 10
11151H BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING)
90119-07009  پیچ کفی میل سوپاپ 11
11159H GASKET, CAMSHAFT BEARING CAP OIL HOLE
11159-36011 واشر پیچ کفی میل سوپاپ 2
90430-10024 واشر پیچ کفی میل سوپاپ 1
11193 GASKET, SPARK PLUG TUBE
11193-36010  واشر دور مخزن شمع موتور 4
11201 COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
11201-36010 درب سرسیلندر 1
11213 GASKET, CYLINDER HEAD COVER
11213-36020 واشر دور درب سرسیلندر 1
12108 CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
12180-38010  درب مخزن روغن موتور 1
12108A GASKET(FOR OIL FILLER CAP)
90430-35001  واشر درب مخزن روغن موتور 1
12281A HANGER, ENGINE, NO.1
12281-36020 گیره شماره 1 1
12282D
12282-36021 گیره 1
12601B COVER SUB-ASSY, ENGINE, NO.1
12601-36060  کاور روی موتور 1
15330A RING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
90099-14137  واشر سنسور کنترول روغن 2
15678A FILTER, OIL CONTROL VALVE
15678-37010  فیلتر کنترول روغن 1
91551-80616 پیچ روی درب سرسیلندر
91552-81025 پیچ سرسیلندر
91552-81040 پیچ زیر سرسیلندر
91671-80616 پیچ سنسور کنترول روغن
 diag_1iBGqD6