پمپ بنزین و صافی بنزین کمری 2005-2006

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه کمری, لوازم یدکی کمری
3217D FILTER, FUEL PUMP
23217-0C010  صافی بنزین داخل باک 1 $14.27
23221 PUMP, FUEL
23221-20040  پمپ بنزین 1 $344.60
23229A CLIP(FOR FUEL PUMP FILTER)
23229-16010 1 $1.03
23249A RUBBER, CUSHION(FOR FUEL PUMP)
23249-0D010 1
23280J REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE
23280-22010  فشار شکن بنزین 1 $152.06
23280K RING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR)
90301-07020 1 $3.58
23300J FILTER ASSY, FUEL
23300-0D030  صافی بنزین داخل باک 1 $56.19
77011 PIPE SUB-ASSY, FUEL TANK FILLER, LOWER
77011-YC010 1
77020A TUBE ASSY, FUEL SUCTION W/PUMP & GAGE
77020-06040  مجموعه پمپ بنزین داخل باک 1
77024A PLATE SUB-ASSY, FUEL SUCTION
77024-06060 (L) 1
77035 CABLE SUB-ASSY, FUEL LID LOCK CONTROL
77035-06070 1
77100 TANK ASSY, FUEL
77100-YC070  باک 1
77148 BRACKET, FUEL TUBE TO TANK
77148-32010 2 $4.23
77168A PLATE, FUEL TANK VENT TUBE SET
77168-33050 1 $23.45
77169A GASKET, FUEL SUCTION TUBE SET
77169-33020 1 $7.75
77175 SUPPORT, FUEL SUCTION, NO.2
77175-33020 1 $13.05
77178A GASKET, FUEL TANK FILLER PIPE, LOWER
77178-YC010 1
77201 PIPE SUB-ASSY, FUEL TANK INLET
77201-YC040 1
77202A HOSE, FUEL, NO.1 (FOR BREATHER TUBE)
90089-44016 L=210 1
77209B TUBE SUB-ASSY, FUEL PUMP
77209-33060 1 $16.68
77213B HOSE, FUEL TANK TO FILLER PIPE
77213-33010 1 $43.21
77216A SUPPORT, FUEL TANK FILLER PIPE, NO.1
77216-YC020 1
77217A SUPPORT, FUEL TANK FILLER PIPE, NO.2
77217-YC010 1
77241V CLIP, TUBE JOINT
77241-06010 1
77246C SUPPORT, FUEL MAIN TUBE
77246-33020 1 $8.07
77277R PROTECTOR, FUEL TANK FILLER PIPE
77277-YC050 1
77291A SHIELD, FUEL TANK FILLER PIPE
77291-YC050 1
77310A CAP ASSY, FUEL TANK
77300-28010 (08/2004 – ) 1 $46.54
77310-48010 (08/2002 – 07/2004) 1 $46.54
77316 GASKET, FUEL TANK CAP
77316-16010 1 $16.53
77350 درب باک
77350-06020 (L) 1
77350-33080 (J) 1 $64.21
77366 SPRING, FUEL FILLER OPENING LID HINGE
77360-33030 (07/2005 – ) 1 $3.84
77360-35010 (08/2002 – 07/2004) 1 $3.80
77377 RETAINER, FUEL FILLER OPENING LID LOCK
77377-12050 1 $5.89
77391 RING, FUEL INLET BOX
77391-12020 1 $2.57
77391A RING, FUEL INLET BOX
77391-12040 1 $3.56
77601B BAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1 RH
77601-YC010 1
77602B BAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1 LH
77602-YC010 1
77611A PIN (FOR FUEL TANK BAND)
90089-25002 2
77631A PROTECTOR, FUEL TANK, LOWER CENTER
77631-YC010 1
77651A CUSHION, FUEL TANK, NO.1
77652-32030 6 $6.88
77652 CUSHION, FUEL TANK, NO.1
77652-33010 2 $12.81
77681 SEAT, FUEL TANK BAND, RH
77681-YC010 1
77682 SEAT, FUEL TANK BAND, LH
77681-YC010 1
77785 HARNESS, FUEL PUMP
77785-06030

diag_1wB6CNF