شلنگ ترمز و بلوک ای بی اس و پمپ abs لکسوس RX350 مدل 2008

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی RX, لوازم یدکی RX
47311B WAY, NO.1(FOR FRONT BRAKE TUBE)
90412-10213 1 $10.44
47312E WAY, NO.2(FOR FRONT BRAKE TUBE)
90412-10246 1 $20.60
47313A HOSE, FLEXIBLE, NO.1(FOR FRONT)
90947-02F64 شلنگ ترمز جلو راست 1 $65.43
47313B BOLT, UNION(FOR FRONT FLEXIBLE HOSE)
90401-10058 2 $8.30
47313J HOSE, FLEXIBLE, NO.2(FOR FRONT)
90947-02F65 شلنگ ترمز جلو چپ 1 $65.43
47313P GASKET(FOR FRONT FLEXIBLE HOSE)
47389-50020 2 $7.63
47315 TUBE, FRONT BRAKE, NO.5
47315-48080 1 $26.09
47316 TUBE, FRONT BRAKE, NO.6
47316-48250 1 $42.58
47317 TUBE, FRONT BRAKE, NO.7
47317-48250 1 $45.51
47318 TUBE, FRONT BRAKE, NO.8
47318-48160 1 $19.53
47318D BOLT, UNION(FOR REAR FLEXIBLE HOSE)
90401-10058 2 $8.30
47318E GASKET(FOR REAR FLEXIBLE HOSE)
47389-50020 2 $7.63
47318F HOSE, FLEXIBLE(FOR REAR RH)
90947-02F62 شلنگ ترمز عقب راست 1 $70.22
47319 TUBE, FRONT BRAKE, NO.9
47319-48230 1 $28.94
47319F HOSE, FLEXIBLE(FOR REAR LH)
90947-02F63 شلنگ ترمز عقب چپ 1 $70.22
47321 TUBE, REAR BRAKE, NO.1
47321-48040 لوله ترمز 1 $85.04
47322 TUBE, REAR BRAKE, NO.2
47322-48050 لوله ترمز 1 $67.77
47323 TUBE, REAR BRAKE, NO.3
47323-48260 لوله ترمز 1 $32.50
47324 TUBE, REAR BRAKE, NO.4
47324-48260 لوله ترمز 1 $28.94
47371A CLAMP, BRAKE TUBE, NO.1
90949-01D06 1 $6.33
47371B CLAMP, BRAKE TUBE, NO.6
90469-05013 1 $2.89
47371C CLAMP, BRAKE TUBE, NO.7
90949-01D04 1 $3.00
47371D CLAMP, BRAKE TUBE, NO.8
90469-07017 2 $3.12
47371E CLAMP, BRAKE TUBE, NO.9
90464-00857 1 $2.85
47371F CLAMP, BRAKE TUBE, NO.10
90949-01D05 2 $3.99
47371G CLAMP, BRAKE TUBE, NO.11
90464-00880 1 $1.82
47372 CLAMP, BRAKE TUBE, NO.2
90949-01C85 1 $11.03
47373B CLAMP, BRAKE TUBE, NO.3
Not applicable
47374B CLAMP, BRAKE TUBE, NO.4
90949-01D02 1 $3.68
47375 CLAMP, BRAKE TUBE, NO.5
90949-01969 1 $7.87
47381J BRACKET, BRAKE TUBE CLAMP, NO.2
90949-04027 1 $10.75
90119-08C39 *** STD. PART $1.07
90468-08040 *** STD. PART $2.10
91611-B0614 *** STD. PART $0.79
91611-G0612 *** STD. PART $1.03

44510 ACTUATOR ASSY, BRAKE
44050-48380 یونیت ای بی اس 1 $4,753.34
44545D HOLDER, BRAKE ACTUATOR BOLT
44545-42090 2 $8.11
44546A CUSHION, BRAKE ACTUATOR BOLT
44546-42090 3 $8.11
44590 BRACKET ASSY, BRAKE ACTUATOR
44590-48160 1 $86.43
90099-05277 *** STD. PART $0.95
90179-08249 *** STD. PART $1.03
91641-80818 *** STD. PART $1.03