دنده کمک گیربکس لکسوس RX350 مدل 2007-2008

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی RX, لوازم یدکی RX
41201K BEARING (FOR TRANSFER DRIVEN PINION FRONT)
90366-40105 بلبرینگ داخلی پنیون کمک گیربکس 1 $134.66
41201L BEARING (FOR TRANSFER DRIVEN PINION REAR)
90366-35096 بلبرینگ پنیون بیرونی کمک گیربکس 1 $48.39
41201P GEAR KIT, TRANSFER
41201-48010 کرانویل پنیون کمک گیربکس 1 $971.25
41201Q NUT (FOR TRANSFER GEAR)
90177-30001 1 $3.80
41222C BOLT (FOR TRANSFER RING GEAR)
90105-11043 12 $1.34
41231B SPACER, TRANSFER PINION BEARING
41231-21010 1 $13.21
41301J WASHER, PLATE(FOR RING GEAR MOUNTING CASE)
36265-21010 T=2.07, MARK AA 1 $5.89
36265-21020 T=2.10, MARK AB 1 $5.89
36265-21030 T=2.13, MARK AC 1 $5.89
36265-21040 T=2.16, MARK BA 1 $5.89
36265-21050 T=2.19, MARK BB 1 $6.17
36265-21060 T=2.22, MARK BC 1 $6.17
36265-21070 T=2.25, MARK CA 1 $6.17
36265-21080 T=2.28, MARK CB 1 $6.17
36265-21090 T=2.31, MARK CC 1 $6.17
36265-21100 T=2.34, MARK DA 1 $6.17
36265-21110 T=2.37, MARK DB 1 $6.17
36265-21120 T=2.40, MARK DC 1 $6.17
36265-21130 T=2.43, MARK EA 1 $6.17
36265-21140 T=2.46, MARK EB 1 $6.17
36265-21150 T=2.49, MARK EC 1 $6.17
36265-21160 T=2.52, MARK FA 1 $6.17
36265-21170 T=2.55, MARK FB 1 $6.17
36265-21180 T=2.58, MARK FC 1 $6.17
36265-21190 T=2.61, MARK GA 1 $6.17
36265-21200 T=2.64, MARK GB 1 $6.17
36265-21210 T=2.67, MARK GC 1 $6.17
36265-21220 T=2.70, MARK HA 1 $6.17
36265-21230 T=2.73, MARK HB 1 $6.17
36265-21240 T=2.76, MARK HC 1 $6.17
36265-21250 T=2.79, MARK JA 1 $6.17
36265-21260 T=2.82, MARK JB 1 $6.17
36265-21270 T=2.85, MARK JC 1 $6.17
36265-21280 T=2.88, MARK KA 1 $6.17
36265-21290 T=2.91, MARK KB 1 $6.17
36265-21300 T=2.94, MARK KC 1 $6.17
36265-21310 T=2.97, MARK LA 1 $6.17
36265-21320 T=3.00, MARK LB 1 $6.17
41301X WASHER, TRANSFER RING GEAR MOUNTING CASE, NO.2
36266-21010 T=1.47, MARK AA 1 $6.17
36266-21020 T=1.50, MARK AB 1 $6.17
36266-21030 T=1.53, MARK AC 1 $6.17
36266-21040 T=1.56, MARK BA 1 $6.17
36266-21050 T=1.59, MARK BB 1 $6.17
36266-21060 T=1.62, MARK BC 1 $6.17
36266-21070 T=1.65, MARK CA 1 $6.17
36266-21080 T=1.68, MARK CB 1 $6.17
36266-21090 T=1.71, MARK CC 1 $6.17
36266-21100 T=1.74, MARK DA 1 $6.17
36266-21110 T=1.77, MARK DB 1 $6.17
36266-21120 T=1.80, MARK DC 1 $6.17
36266-21130 T=1.83, MARK EA 1 $6.17
36266-21140 T=1.86, MARK EB 1 $6.17
36266-21150 T=1.89, MARK EC 1 $6.17
36266-21160 T=1.92, MARK FA 1 $6.17
36266-21170 T=1.95, MARK FB 1 $6.17
36266-21180 T=1.98, MARK FC 1 $6.17
36266-21190 T=2.01, MARK GA 1 $6.25
36266-21200 T=2.04, MARK GB 1 $6.25
36266-21210 T=2.07, MARK GC 1 $6.25
36266-21220 T=2.10, MARK HA 1 $6.25
36266-21230 T=2.13, MARK HB 1 $6.40
36266-21240 T=2.16, MARK HC 1 $6.40
36266-21250 T=2.19, MARK JA 1 $6.40
36266-21260 T=2.22, MARK JB 1 $6.40
36266-21270 T=2.25, MARK JC 1 $6.64
36266-21280 T=2.28, MARK KA 1 $6.64
36266-21290 T=2.31, MARK KB 1 $6.64
36266-21300 T=2.34, MARK KC 1 $6.64
36266-21310 T=2.37, MARK LA 1 $6.96
36266-21320 T=2.40, MARK LB 1 $6.96
36266-21330 T=2.43, MARK LC 1 $6.96
36266-21340 T=2.46, MARK MA 1 $6.96
36266-21350 T=2.49, MARK MB 1 $6.96
36266-21360 T=2.52, MARK MC 1 $7.31
36266-21370 T=2.55, MARK NA 1 $7.31
36266-21380 T=2.58, MARK NB 1 $7.31
41302L CASE SUB-ASSY, DIFFERENTIAL, NO.2
41302-21010 1 $310.40
41310B GEAR ASSY, CENTER DIFFERENTIAL PLANETARY
41310-21020 1 $433.68
41311N BEARING, TAPERED ROLLER (FOR CENTER DIFFERENTIAL CASE)
90366-38020 RH 1 $65.43
90366-48002 LH 1 $65.43
41311W SCREW
90149-10006 15 $1.03
41319 CASE, TRANSFER RING GEAR MOUNTING
Not applicable
41330 COUPLING ASSY, CENTER DIFFERENTIAL CONTROL
41330-48010 1 $1,603.42
41331B GEAR, CENTER DIFFERENTIAL SIDE
41331-21030 1 $109.52
41331C RING, SHAFT SNAP(FOR PINION SHAFT SPACER)
90520-86002 1 $2.17
41331L GEAR, CENTER DIFFERENTIAL PLANETARY RING
41331-20020 2 $88.92
41331M RING, HOLE SNAP(FOR CENTER DIFFERENTIAL PLANETARY RING GEAR)
90521-36004 1 $1.34
41331P WASHER, CONICAL SPRING
90208-54001 1 $2.89
41335C RING, HOLE SNAP (FOR SIDE GEAR SHAFT HOLDER)
90521-55004 1 $3.20
41335D BEARING (FOR SIDE GEAR SHAFT HOLDER)
90363-28012 1 $20.92
41337 SHAFT, DIFFERENTIAL SIDE GEAR INTERMEDIATE, NO.2
41337-48010 1 $66.07
41341A PINION, CENTER DIFFERENTIAL
41341-20020 NO.1 5 $60.29
41341-20030 NO.2 4 $60.29
41342C SHAFT, CENTER DIFFERENTIAL PINION
41342-20030 1 $34.56
41342P SHAFT, DIFFERENTIAL PINION
41342-20040 2 $14.47
41351A WASHER, CENTER DIFFERENTIAL PINION TRUST
41351-20010 NO.1 5 $1.94
41351-20020 NO.2 4 $2.10
41361B WASHER, CENTER DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.1
41361-12340 T=1.00, MARK B 1 $10.40
41361-12350 T=1.05, MARK C 1 $10.40
41361-12360 T=1.10, MARK D 1 $10.40
41361-12370 T=1.15, MARK E 1 $10.40
41361-12380 T=1.20, MARK F 1 $10.40
41361-12390 T=1.25, MARK G 1 $10.60
41361D WASHER, CENTER DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.2
41361-12330 T=0.95, MARK A 1 $10.40
41361-12340 T=1.00, MARK B 1 $10.40
41361-12350 T=1.05, MARK C 1 $10.40
41361-12360 T=1.10, MARK D 1 $10.40
41361-12370 T=1.15, MARK E 1 $10.40
41361-12380 T=1.20, MARK F 1 $10.40
41361-12390 T=1.25, MARK G 1 $10.60
41361-12400 T=1.30, MARK H 1 $10.60
41361-12410 T=1.35, MARK J 1 $10.60
41361-12420 T=1.40, MARK K 1 $10.60
41361H WASHER, CONICAL SPRING(FOR CENTER DIFFERENTIAL SIDE GEAR)
90208-36001 1 $2.89
41362H WASHER, DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.2, LH
41362-21010 T=0.08, MARK MA 1 $4.03
41362-21020 T=0.85, MARK MB 1 $4.03
41362-21030 T=0.90, MARK MC 1 $4.03
41362-21040 T=0.95, MARK MD 1 $4.03
41362-21050 T=1.00, MARK ME 1 $4.03
41362-21060 T=1.05, MARK MF 1 $4.15
41362-21070 T=1.10, MARK MG 1 $4.15
41362-21080 T=1.15, MARK MH 1 $4.47
41362-21090 T=1.20, MARK MJ 1 $4.74
41362-21100 T=1.25, MARK MK 1 $5.18
41362-21110 T=1.30, MARK ML 1 $5.18
41362-21120 T=1.35, MARK MM 1 $5.18
41362-21130 T=1.40, MARK MN 1 $5.54
41362J WASHER, DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.2, RH
41362-20020 T=0.80, MARK O 1 $17.79
41362-20030 T=0.85, MARK 1 1 $17.79
41362-20040 T=0.90, MARK 2 1 $17.79
41362-20050 T=0.95, MARK 3 1 $17.79
41362-20060 T=1.00, MARK 4 1 $17.79
41362-20070 T=1.05, MARK 5 1 $17.79
41362-20080 T=1.10, MARK 6 1 $17.79
41362-20090 T=1.15, MARK 7 1 $17.79
41362-20100 T=1.20, MARK 8 1 $17.79
41362-20110 T=1.25, MARK 9 1 $17.79
41362-20120 T=1.30, MARK A 1 $17.79
41362-20130 T=1.35, MARK B 1 $17.79
41362-20140 T=1.40, MARK C 1 $17.79
41371H SPIDER, DIFFERENTIAL
41371-20030 1 $83.11
41375C HOLDER, CENTER DIFFERENTIAL PINION SHAFT
41375-20020 1 $68.16
41453D SLEEVE, CENTER DIFFERENTIAL LOCK
41453-21010 1 $49.14
41453E RING, O
90301-44003 1 $3.72
41453F RING, SHAFT SNAP
90520-48008 1 $3.00
90250-05028 *** STD. PART $1.42