درب عقب هایلوکس 2012-2013-2014-2015

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه هایلوکس, لوازم یدکی هایلوکس
67003 PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, RH
67003-0K010  درب عقب راست 1 $520.58
67003C CUSHION, REAR DOOR PANEL
90541-09069 2 $3.32
67004 PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, LH
67004-0K010  درب عقب چپ 1 $520.58
67113 PANEL, REAR DOOR, OUTER RH
67113-0K010  رودری درب عقب راست 1 $152.63
67114 PANEL, REAR DOOR, OUTER LH
67114-0K010  رودری درب عقب چپ 1 $152.63
67139R LINING, DOOR OUTSIDE PANEL REINFORCEMENT
67139-0K010 2 $21.71
67407E BAR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW DIVISION, RH
67407-0K010 1 $76.78
67408E BAR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW DIVISION, LH
67408-0K010 1 $76.78
67837C SEAL, REAR DOOR DUST PROOF
67837-0K030 NO.1:REFER ILLUST. 4
67837-71020 NO.2:REFER ILLUST. 2 $1.30
67841E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, RH
67841-0K010 AUDIO-AM/FM CD 4SPEAKER 1 $14.04
67841-0K020 1 $14.83
67842E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, LH
67841-0K010 AUDIO-AM/FM CD 4SPEAKER 1 $14.04
67841-0K020 1 $14.83
67857B PROTECTOR, REAR DOOR PANEL, RH
Not applicable
67858B PROTECTOR, REAR DOOR PANEL, LH
Not applicable
67867B CLIP, DOOR WEATHERSTRIP(FOR REAR DOOR)
67867-12150 24 $2.93
67867D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-52010 8 $2.93
67868B CLIP, DOOR GLASS WEATHERSTRIP(FOR REAR DOOR)
67867-12150 24 $2.93
67868D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-52030 8 $2.93
67871 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, RH
67871-0K012  لاستیک دور درب عقب راست 1
67871A RETAINER(FOR REAR DOOR WEATHERSTRIP)
90467-06084 2 $1.03
67872 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, LH
67872-0K012  لاستیک دور درب عقب چپ 1
68103 شیشه درب عقب راست
68103-0K180 TEMPERED GLASS, T=3.1, GREEN 1
68104 شیشه درب عقب چپ
68104-0K180 TEMPERED GLASS, T=3.1, GREEN 1
68142C RUN, REAR DOOR GLASS, RH
68142-0K010 1 $152.61
68152C RUN, REAR DOOR GLASS, LH
68152-0K010 1 $152.61
68163H WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, OUTER RH
68163-0K010  زه آبگیر از بیرون درب عقب راست 1 $61.00
68164A WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, OUTER LH
68164-0K010  زه آبگیر از بیرون درب عقب چپ 1 $61.00
68630D CHECK ASSY, REAR DOOR, RH
68630-0K011  ترمز درب عقب راست 1
68640A CHECK ASSY, REAR DOOR, LH
68630-0K011  ترمز درب عقب چپ 1
69759-0K030 *** STD. PART $2.89
69905F CHANNEL SUB-ASSY, REAR DOOR GLASS, RH
69905-0K040 1 $20.44
69906E CHANNEL SUB-ASSY, REAR DOOR GLASS, LH
69906-0K040 1 $20.44
69975D FILLER, REAR DOOR GLASS CHANNAL
69975-0K010

diag_1tNAx1N

67603 رودری از داخل درب عقب راست
67630-0K010-B3 MD.GRAY, TRIM1*, 3* 1
67630-0K020-B7 POWER DOOR LOCK-WITH & WITHOUT(AUTO LOCK(SPEED)), MD.GRAY, TRIM3* 1
67630-0K020-B8 POWER DOOR LOCK-WITH & WITHOUT(AUTO LOCK(SPEED)), MD.GRAY, TRIM1* 1
67603B CLIP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
90467-09203 NO.2:REFER ILLUST. 4 $1.23
90467-T0019 NO.1:REFER ILLUST. 14 $1.27
67604 رودری از داخل درب عقب چپ
67640-0K010-B7 MD.GRAY, TRIM10, 3* 1
67640-0K020-B7 POWER DOOR LOCK-WITH & WITHOUT(AUTO LOCK(SPEED)), MD.GRAY, TRIM3* 1
67640-0K020-B8 POWER DOOR LOCK-WITH & WITHOUT(AUTO LOCK(SPEED)), MD.GRAY, TRIM1* 1
67626C BRACKET, REAR DOOR TRIM, NO.2
67626-0K010 2 $10.91
67773A CLIP, REAR DOOR TRIM UPPER RETAINER, NO.1
90467-T0027-B3 MD.GRAY, TRIM1*, 3* 2
68173B WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER RH
68173-0K010  زه لبه شیشه از داخل درب عقب راست 1 $40.96
68174A زه لبه شیشه از داخل درب عقب چپ
68174-0K010

diag_1tNAx1N