اسپیرال فرمان یاریس 2005-2011

اسپیرال فرمان تویوتا یاریس 2005-2011 برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
اسپیرال فرمان یاریس
نوار بوق یاریس

توضیحات

نوار بوق یا اسپیرال یا فنر ساعتی یاریس 2005-2011

برند تویوتا و لکسوس جنیون پارت اصلی

کد فنی:

84306-0D100

84306-52100

84306-06080

با کروز کنترل:

84306-0D110

84306-52090