زه اطراف یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۶۰۱۱۷ COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR RH ۶۰۱۱۷-0D130  قاب روی ستون جلو راست ۱ ۶۰۱۱۸ COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR LH ۶۰۱۱۸-0D130  قاب روی ستون جلو چپ ۱ ۶۲۵۰۵E COVER SUB-ASSY, QUARTER PILLAR, RH ۶۲۵۰۵-0D030  قاب روی گلگیر عقب راست ۱ ۶۲۵۰۶C COVER SUB-ASSY, QUARTER PILLAR, LH ۶۲۵۰۶-0D030  قاب روی گلگیر عقب چپ ۱ ۶۷۷۷۲-۹۵J03 […]

قفل و ریموت درب یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۶۹۵۰۳ مجموعه قفل کارتی ۶۹۰۰۵-0D790 G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) ۱ ۶۹۰۰۵-0D870 ۱ ۶۹۵۰۳A کلید خام ۶۹۵۱۵-۵۲۱۸۰ MASTER KEY, G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) ۱ ۸۹۷۴۵C BATTERY, TRANSMITTER ۸۹۷۴۵-۵۰۰۲۰ JORDAN SPEC&G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) X $۱۳.۸۸ ۸۹۷۵B COVER, TRANSMITTER BATTERY HOUSING ۸۹۷۵B-52010 JORDAN SPEC&G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) ۲ ۸۹۹۰۴B ریموت ۸۹۹۰۴-۵۲۵۱۱ G-HIGH PACKAGE&WIRELESS […]

قفل و جک درب پنجم یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۶۸۸۰۱ HINGE SUB-ASSY, BACK DOOR, UPPER RH ۶۸۸۰۱-0D180  لولای درب عقب راست ۱ ۶۸۸۰۲ HINGE SUB-ASSY, BACK DOOR, UPPER LH ۶۸۸۰۱-0D180  لولای درب عقب چپ ۱ ۶۸۸۳۸ PAD, BACK DOOR HINGE, NO.1 ۶۸۸۳۸-0D120 T=1.0 ۲ ۶۸۸۳۸-0D130 T=1.5 ۲ ۶۸۹۴۵ BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, UPPER RH ۶۸۹۴۵-0D050 ۱ ۶۸۹۴۶ BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, UPPER […]

درب پنجم یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۴۸۱۸B SPACER, BACK DOOR GLASS, NO.1 ۶۴۸۱۸-0D010 ۱ ۶۴۸۱۹B SPACER, BACK WINDOW GLASS, NO.2 ۶۴۸۱۹-0D010 ۱ ۶۷۰۰۵ PANEL SUB-ASSY, BACK DOOR ۶۷۰۰۵-0D190 ۱  درب پنجم ۶۷۰۰۵B CUSHION(FOR BACK DOOR PANEL) ۹۰۵۴۱-۰۹۱۲۵ ۲ $۲.۶۱ ۶۷۸۸۱A WEATHERSTRIP, BACK DOOR ۶۷۸۸۱-0D080 ۱  لاستیک دور درب پنجم ۶۸۱۳۱ GLASS, BACK DOOR ۶۸۱۰۵-0D170 ۱  شیشه درب پنجم ۶۸۲۹۴C DAM, BACK […]

قفل و دستگیره درب عقب یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۶۷۸۳۶D COVER, REAR DOOR LOCK CHILD PROTECTION ۶۷۸۳۶-۰۲۰۳۰ ۲ $۵.۴۲ ۶۹۲۰۳A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, RH ۶۹۲۰۳-0D120  قاب دستگیره از بیرون درب عقب راست ۱ ۶۹۲۰۴A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, LH ۶۹۲۰۴-0D120  قاب دستگیره از بیرون درب عقب چپ ۱ ۶۹۲۰۵A دستگیره از داخل درب عقب راست ۶۹۲۰۵-0D340-A0 IVORY, TRIM0* ۱ […]

درب عقب یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۶۷۰۰۳ PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, RH ۶۷۰۰۳-0D240 ۱  درب عقب راست ۶۷۰۰۴ PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, LH ۶۷۰۰۴-0D240 ۱  درب عقب چپ ۶۷۱۱۳ PANEL, REAR DOOR, OUTER RH ۶۷۱۱۳-K0020 ۱  رودری از بیرون درب عقب راست ۶۷۱۱۴ PANEL, REAR DOOR, OUTER LH ۶۷۱۱۴-K0020 ۱  رودری از بیرون درب عقب چپ ۶۷۴۰۷H BAR SUB-ASSY, SLIDE DOOR […]

قفل و دستگیره درب یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۶۹۲۰۱A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH ۶۹۲۰۱-0D150 قاب دستگیره درب از بیرون درب جلو راست ۱ ۶۹۲۰۲A قاب دستگیره درب از بیرون درب جلو چپ ۶۹۲۰۲-0D110 G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) ۱ ۶۹۲۰۲-0D140 ۱ ۶۹۲۰۵ دستگیره درب از داخل درب جلو راست ۶۹۲۰۵-0D340-A0 IVORY, TRIM0* ۱ ۶۹۲۰۵-0D340-C0 BLACK, TRIM2* ۱ ۶۹۲۰۶B دستگیره درب […]

۶۷۰۰۱ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH ۶۷۰۰۱-0D370 ۱  درب جلو راست ۶۷۰۰۱A CUSHION, FRONT DOOR PANEL ۹۰۵۴۱-۰۹۱۲۴ ۴ $۲.۷۳ ۶۷۰۰۲ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH ۶۷۰۰۲-0D380 ۱  درب جلو چپ ۶۷۱۱۱ PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH ۶۷۱۱۱-K0020 ۱  رودری درب از بیرون درب جلو راست ۶۷۱۱۲ PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH ۶۷۱۱۲-K0020 ۱  رودری درب […]

سقف یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۶۳۱۰۲A PANEL SUB-ASSY, WINDSHIELD HEADER ۶۳۱۰۲-0D160 ۱ ۶۳۱۰۵D FRAME SUB-ASSY, BACK WINDOW, UPPER ۶۳۱۰۵-0D080 ۱ ۶۳۱۱۱ سقف ۶۳۱۱۱-K0040 ۱ ۶۳۱۴۱H REINFORCEMENT, ROOF PANEL, CENTER ۶۳۱۴۱-0D170 ۱ ۶۳۱۴۳A REINFORCEMENT, ROOF PANEL ۶۳۱۴۳-0D150 ۱ ۶۳۱۴۴A REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.4 ۶۳۱۴۴-0D080 ۱ ۶۳۱۴۵A REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.5 ۶۳۱۴۵-0D010 ۱ ۶۳۱۴۶C REINFORCEMENT SUB-ASSY, ROOF PANEL, NO.6 ۶۳۱۴۸-0D010 ۱ ۶۳۱۴۷F […]

ستون یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۱۰۲۳B PILLAR SUB-ASSY, FRONT BODY, INNER RH ۶۱۰۲۳-0D170  داخل ستون جلو راست ۱ ۶۱۰۳۲A PILLAR SUB-ASSY, NO.1 INNER, RH ۶۱۰۳۲-0D100  داخل ستون وسط راست ۱ ۶۱۰۳۳A REINFORCE SUB-ASSY, BACK DOOR OPENING SIDE ۶۱۰۳۳-0D070 ۱ ۶۱۰۳۷A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, RH ۶۱۰۳۷-0D909  دوبل ستون وسط راست ۱ ۶۱۱۰۸D REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT PILLAR, LOWER RH ۶۱۱۰۸-0D120 […]

سر شاسی یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۵۱۰۹۶B  بست شاسی عقب چپ ۵۱۰۹۶-0D040 ۱ ۵۱۴۰۱C بست سر شاسی جلو راست ۵۱۴۰۱-0D020 ۱ ۵۱۴۰۲ بست سر شاسی جلو چپ ۵۱۴۰۲-0D020 ۱ ۵۱۹۰۲B HANGER SUB-ASSY, EXHAUST PIPE, NO.2 ۵۱۹۰۲-0D020 ۱ $۱۸.۵۸ ۵۱۹۶۳F HOOK, TRANSPORT ۵۱۹۶۳-0D030 ۱ ۵۱۹۶۴F HOOK, TRANSPORT, LH ۵۱۹۶۳-0D030 ۱ ۵۳۲۷۳C REINFORCEMENT, RADIATOR SUPPORT, RH ۵۳۲۷۳-0D070 ۱ ۵۳۲۷۴C REINFORCEMENT, RADIATOR SUPPORT, LH […]

سینی جلو یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۵۲۱۴۷H BRACKET, FRONT BUMPER MOUNTING ۵۲۱۴۷-0D120 ۱ ۵۳۰۲۸ سینی زیر رادیات ۵۳۰۲۸-0D070 ۱ ۵۳۱۴۱F قاب روی رادیات ۵۳۱۴۱-0D080 ۱ ۵۳۲۰۲D CUSHION, RADIATOR SUPPORT ۵۳۱۱۹-۱۲۱۵۰ ۲ $۱۱.۲۳ ۵۳۲۰۴E سینی بغل رادیات چپ ۵۳۲۰۴-0D070 ۱ ۵۳۲۰۹F سینی بغل رادیات راست ۵۳۲۰۹-0D070 ۱ ۵۳۲۱۰ سینی جلو رادیات ۵۳۲۱۰-0D917 ۱ ۵۳۲۱۳A SUPPORT, RADIATOR, UPPER RH ۵۳۲۱۳-0D160 ۱ ۵۳۲۱۴A SUPPORT, […]

قفل و لولای کاپوت یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH ۵۳۴۱۰-0D460  لولای کاپوت راست ۱ ۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH ۵۳۴۲۰-0D460  لولای کاپوت چپ ۱ ۵۳۴۵۱ ROD, HOOD SUPPORT ۵۳۴۴۰-0D140  جک کاپوت ۱ ۵۳۴۵۲ HOLDER, HOOD STAY ۵۳۴۵۲-0D090 ۱ ۵۳۴۵۴ CLIP, HOOD SUPPORT ROD ۹۰۴۸۰-T0009 ۱ ۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD ۵۳۵۱۰-0D630  قفل کاپوت ۱ ۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK) ۹۰۵۰۶-۱۶۰۷۷ […]

گلگیر و کاپوت یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۴۷۷۴۹-۵۸۰۱۰ *** STD. PART $۱.۱۵ ۵۳۳۰۱ HOOD SUB-ASSY ۵۳۳۰۱-0D150  درب موتور ۱ ۵۳۳۴۱B INSULATOR, HOOD ۵۳۳۴۱-0D200  نمدی کاپوت ۱ ۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR) ۹۰۴۶۷-۰۹۰۵۰ (J)خار نمد کاپوت ۶ $۱.۲۷ ۹۰۴۶۷-T0014 (L) ۶ $۱.۲۷ ۵۳۸۰۱ FENDER SUB-ASSY, FRONT RH ۵۳۸۰۱-0D020  گلگیر جلو راست ۱ ۵۳۸۰۲ FENDER SUB-ASSY, FRONT LH ۵۳۸۰۲-0D020  گلگیر جلو چپ ۱ ۵۳۸۲۷L PROTECTOR, […]

سپر عقب یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۵۲۰۲۳ REINFORCEMENT SUB-ASSY, REAR BUMPER ۵۲۰۲۳-0D090 ۱  دیاق پشت سپر عقب ۵۲۱۵۹ COVER, REAR BUMPER ۵۲۱۵۹-0U907 ۱  سپر عقب ۵۲۱۶۱B PIECE, REAR BUMPER ۵۲۱۶۱-0K040 ۴ $۲.۳۳ ۵۲۱۸۸B SPACER, REAR BUMPER MOUNTING ۵۲۱۸۸-۳۳۰۴۰ ۲ $۱.۵۰ ۵۲۵۷۵ RETAINER, REAR BUMPER SIDE, RH ۵۲۵۷۵-0D180 ۱  کشویی سپر عقب راست ۵۲۵۷۶ RETAINER, REAR BUMPER SIDE, LH ۵۲۵۷۶-0D180 ۱  کشویی […]

سپر جلو یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک

۵۲۰۲۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER ۵۲۰۲۱-0D140 ۱  دیاق آهنی سپر جلو ۵۲۱۱۲ BAR, FRONT BUMPER, RH ۵۲۱۱۲-0D040 ۱ ۵۲۱۱۳ BAR, FRONT BUMPER, LH ۵۲۱۱۳-0D040 ۱ ۵۲۱۱۹A COVER, FRONT BUMPER ۵۲۱۱۹-0U919 ۱  سپر جلو ۵۲۱۲۷C COVER, FRONT BUMPER HOLE ۵۲۷۲۱-0D110 ۱  درپوش سپر جلو ۵۲۱۲۷D COVER, FRONT BUMPER HOLE, RH ۵۲۱۲۷-0D350 ۱  درپوش سپر جلو راست […]

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید