ستون و گلگیر عقب پرادو 2005-2006-2007-2008-2009 چهار درب

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه پرادو, لوازم یدکی پرادو
55713C PANEL, COWL TOP SIDE, RH
55713-60060 دیاق ستون جلو راست 1 $61.12
61013C PANEL SUB-ASSY, SIDE, INNER RH
61013-60010 دوبل داخل ستون جلو راست 1 $365.60
61035A REINFORCEMENT SUB-ASSY, BACK DOOR OPENING, RH
61033-60110 ستون عقب راست 1 $362.28
61108A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER RH
61108-60060 دوبل ستون جلو راست 1 $366.07
61131C ستون جلو راست
61027-60431 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $273.04
61027-60441 1 $273.04
61167C BRACKET, FRONT BODY PILLAR TO COWL TOP, RH
61167-60060 1 $10.67
61183A BRACKET, INSTRUMENT PANEL SIDE, NO.2 RH
61183-35040 1 $21.55
61193B COVER, FRONT PILLAR SERVICE HOLE
61193-60030 2 $7.39
61211 RAIL, ROOF SIDE, OUTER RH
61211-60050 کلاف سقف راست 1 $173.25
61231 RAIL, ROOF SIDE, INNER RH
61231-60110 دوبل کلاف سقف راست 1 $173.25
61237E BRACKET, ASSIST GRIP, NO.1
61237-60010 1 $16.33
61238E BRACKET, ASSIST GRIP, NO.2
61238-60010 1 $16.33
61245B BRACKET, ASSIST GRIP, NO.3 RH
61245-60010 2 $12.77
61301C PILLAR SUB-ASSY, CENTER BODY, OUTER RH
61301-60900 دوبل ستون وسط راست 1 $343.62
61311B ستون وسط راست
61311-60130 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $213.18
61311-60140 1 $213.18
61343A PILLAR, CENTER BODY, INNER RH
61343-60110 دوبل داخل ستون وسط راست 1 $213.18
61452 PANEL, ROCKER INNER, FRONT RH
61452-60020 رکاب راست 1 $116.40
61453A PANEL, ROCKER INNER, REAR RH
61453-60010 1 $42.62
61611 گلگیر عقب راست
60161-60780 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $597.59
60161-60790 1 $597.59
61631A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER RH
61631-60909 1 $172.34
61633A پالونی گلگیر عقب راست
61633-60900 1 $197.61
61633-60901 REAR SEAT-REMOVABLE 1 $197.61
61633-60902 REAR SEAT-PARALLEL 1 $180.61
61645B GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, REAR RH
61645-60050 1 $23.37
61711 PANEL, ROOF SIDE, OUTER RH
61711-60900 1 $145.10
61717A REINFORCEMENT, QUARTER PANEL EXTENSION, RH
61717-60050 1 $24.16
61731B دوبل گلگیر عقب راست
61705-60750 (09/2002 – 06/2006) 1 $959.29
61705-60751 (08/2006 – 07/2009) 1 $959.29
61705-60770 REAR SEAT-PARALLEL (09/2002 – 06/2006) 1 $876.61
61705-60771 REAR SEAT-PARALLEL (08/2006 – 07/2009) 1 $876.61
61735A PANEL, ROOF SIDE, INNER REAR RH
61735-60050 (09/2002 – 06/2006) 1 $32.02
61735-60051 (08/2006 – ) 1 $31.95
61824C PAD, NOISE SHUTTER, NO.1
61824-35020 2 $15.26
61825A PLATE, NOISE CONTROL, NO.2
61825-35010 2 $13.21
61958 BRACKET, REAR SEAT LEG, NO.1 RH
61958-60060 REAR SEAT-REMOVABLE 1 $23.92
61958-60070 REAR SEAT-PARALLEL 1 $18.03

55714C PANEL, COWL TOP SIDE, LH
55714-60060 دیاق ستون جلو چپ 1 $61.12
61014C PANEL SUB-ASSY, SIDE, INNER LH
61014-60010 دوبل داخل ستون جلو چپ 1 $421.42
61036A REINFORCEMENT SUB-ASSY, BACK DOOR OPENING, LH
61034-60030 ستون عقب چپ 1 $293.05
61109A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER LH
61109-60060 دوبل ستون جلو چپ 1 $366.07
61132B ستون جلو چپ
61028-60341 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $290.68
61028-60351 1 $273.04
61168D BRACKET, FRONT BODY PILLAR TO COWL TOP, LH
61168-60010 1 $10.67
61184A BRACKET, INSTRUMENT PANEL SIDE, NO.2 LH
Not applicable
61193B COVER, FRONT PILLAR SERVICE HOLE
61193-60030 2 $7.39
61212 RAIL, ROOF SIDE, OUTER LH
61212-60050 کلاف سقف چپ 1 $173.25
61232 RAIL, ROOF SIDE, INNER LH
61232-60120 دوبل کلاف سقف چپ 1 $173.25
61237E BRACKET, ASSIST GRIP, NO.1
61237-60010 1 $16.33
61238E BRACKET, ASSIST GRIP, NO.2
61238-60010 1 $16.33
61302C PILLAR SUB-ASSY, CENTER BODY, OUTER LH
61302-60900 دوبل ستون وسط چپ 1 $343.62
61312B ستون وسط چپ
61312-60200 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $213.18
61312-60210 1 $213.18
61344A PILLAR, CENTER BODY, INNER LH
61344-60110 دوبل داخل ستون وسط چپ 1 $213.18
61462 PANEL, ROCKER, INNER FRONT LH
61462-60020 رکاب چپ 1 $116.40
61463A PANEL, ROCKER, INNER REAR LH
61463-60010 1 $42.62
61612 گلگیر عقب چپ
60162-60710 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $597.59
60162-60740 1 $597.59
61632A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER LH
61632-60908 1 $197.61
61634A پالونی گلگیر عقب چپ
61634-60900 1 $197.61
61634-60901 REAR SEAT-REMOVABLE 1 $197.61
61634-60902 REAR SEAT-PARALLEL 1 $180.61
61646B GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, REAR LH
61646-60070 1 $24.55
61712 PANEL, ROOF SIDE, OUTER LH
Not applicable
61718A REINFORCEMENT, QUARTER PANEL EXTENSION, LH
61718-60050 1 $18.27
61732B دوبل گلگیر عقب چپ
61706-60611 (07/2003 – 06/2006) 1 $873.37
61706-60612 (08/2006 – 07/2009) 1 $878.16
61706-60691 REAR SEAT-PARALLEL (07/2003 – 06/2006) 1 $798.13
61706-60692 REAR SEAT-PARALLEL (08/2006 – 07/2009) 1 $798.13
61736A PANEL, ROOF SIDE, INNER REAR LH
61736-60050 (09/2002 – 06/2006) 1 $32.02
61736-60051 (08/2006 – ) 1 $31.95
61824C PAD, NOISE SHUTTER, NO.1
61824-35020 2 $15.26
61825A PLATE, NOISE CONTROL, NO.2
61825-35010 2 $13.21
61968 BRACKET, REAR SEAT LEG, NO.1 LH
61968-60070 REAR SEAT-PARALLEL 1