گاردون هایلوکس 2005-2015 شاسی بلند

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی هایلوکس, لوازم یدکی هایلوکس
04371G SPIDER KIT, FRONT PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT
04371-0K060  چهارشاخه گاردون جلو 2 $123.32
37140 SHAFT ASSY, PROPELLER, FRONT
37140-0K020  گاردون جلو 1 $646.69
37140A BOLT (F0R FRONT PROPELLER SHAFT)
90105-T0084 4 $1.58
37140B NUT (F0R FRONT PROPELLER SHAFT)
90178-T0024 8 $1.34
37140C WASHER (F0R FRONT PROPELLER SHAFT)
90201-T0003 8 $1.03
37401D RING, SNAP (FOR FRONT PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING)
90520-T0007 T=2.19, MARK F 4 $1.34
90520-T0008 T=2.21, MARK G 4 $1.34
90520-T0009 T=2.23, MARK H 4 $1.34
90520-T0010 T=2.25, MARK J 4 $1.34
90520-T0011 T=2.27, MARK K 4 $1.34
90520-T0012 T=2.29, MARK 1 4 $1.34
90520-T0013 T=2.31, MARK 2 4 $1.34
90520-T0014 T=2.33, MARK 3 4 $1.34
90520-T0015 T=2.35, MARK 4 4 $1.34
90520-T0016 T=2.37, MARK 5 4 $1.34
90520-T0017 T=2.39, MARK 6 4 $1.34
90520-T0018 T=2.41, MARK 7 4 $1.34
90520-T0019 T=2.43, MARK 8 4 $1.34
90520-T0020 T=2.45, MARK N 4 $1.34
90520-T0021 T=2.47, MARK 10 4 $1.34
90520-T0022 T=2.49, MARK A 4 $1.34
90520-T0023 T=2.51, MARK B 4 $1.34
90520-T0024 T=2.53, MARK C 4 $1.34
90520-T0025 T=2.55, MARK D 4 $1.34
90520-T0026 T=2.57, MARK E
04371 SPIDER KIT, UNIVERSAL JOINT(FOR PROPELLER SHAFT)
04371-0K060  چهارشاخه گاردون 3 $123.32
37100 SHAFT ASSY, PROPELLER W/CENTER BEARING
37100-0K020  گاردون کامل 1 $1,637.21
37100A BOLT, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT & DIFFERENTIAL SETTING)
90105-T0084 4 $1.58
37100B NUT, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT & DIFFERENTIAL SETTING)
90178-T0024 8 $1.34
37100C WASHER, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT & DIFFERENTIAL SETTING)
90201-T0003 8 $1.03
37230 BEARING ASSY, CENTER SUPPORT, NO.1
37230-0K011  قفل گاردون 1 $216.43
37230F BOLT, NO.1 (FOR CENTER SUPPORT BEARING)
90119-T0148 2 $1.58
37401E RING, SNAP (FOR REAR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING)
90520-T0007 T=2.19, MARK F 4 $1.34
90520-T0008 T=2.21, MARK G 4 $1.34
90520-T0009 T=2.23, MARK H 4 $1.34
90520-T0010 T=2.25, MARK J 4 $1.34
90520-T0011 T=2.27, MARK K 4 $1.34
90520-T0012 T=2.29, MARK 1 4 $1.34
90520-T0013 T=2.31, MARK 2 4 $1.34
90520-T0014 T=2.33, MARK 3 4 $1.34
90520-T0015 T=2.35, MARK 4 4 $1.34
90520-T0016 T=2.37, MARK 5 4 $1.34
90520-T0017 T=2.39, MARK 6 4 $1.34
90520-T0018 T=2.41, MARK 7 4 $1.34
90520-T0019 T=2.43, MARK 8 4 $1.34
90520-T0020 T=2.45, MARK N 4 $1.34
90520-T0021 T=2.47, MARK 10 4 $1.34
90520-T0022 T=2.49, MARK A 4 $1.34
90520-T0023 T=2.51, MARK B 4 $1.34
90520-T0024 T=2.53, MARK C 4 $1.34
90520-T0025 T=2.55, MARK D 4 $1.34
90520-T0026 T=2.57, MARK E 4 $1.34

diag_1ocbra2 diag_1oedwv6