کامپیوتر کمری 2007-2008-2009

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر کمری, لوازم یدکی کمری
89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89422-33030 1 مهره آب
89438A SWITCH, POWER STEERING OIL PRESSURE
89438-33010 1 $40.17
89661 سنسور روغن پمپ هیدرولیک
89661-06E50 1  کامپیوترECU
89667 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER
89667-33180  diag_1wPc8X7