کامپیوتر هایلوکس 2012-2013-2014-2015

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر هایلوکس, لوازم یدکی هایلوکس
85915S RELAY, HEATER (FOR AIR FUEL RATIO SENSOR)
90987-02027 EGYPT SPEC, (J) 1 $81.45
90987-T2001 EGYPT SPEC, (L) 1 $81.45
89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89422-33030  مهره آب 1 $72.31
89438A SWITCH, POWER STEERING OIL PRESSURE
89438-33010  مهره روغن 1 $40.17
89456 RESISTOR, VARIABLE
89450-71010 IRAQ SPEC 1 $160.84
89581A DRIVER, AIR INJECTION CONTROL
89581-34041 EGYPT SPEC 1 $269.56
89661 کامپیوتر
89666-0K200 EGYPT SPEC 1
89666-0K210 P/N LABEL=896660K210 1
89666-0K220 P/N LABEL=896660K220 1
89666-0K240 IRAQ SPEC, P/N LABEL=896660K240 1
89666-0K250 IRAQ SPEC, P/N LABEL=896660K250 1
89667 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER
89667-0K020 1 $24.67
89668 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
89668-0K020 1 $17.04
89879 BRACKET, INJECTOR DRIVER
89879-71020 EGYPT SPEC 1 $20.05

diag_1tNAx1N