پلوس کمری 2005-2006

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی کمری, لوازم یدکی کمری
04438F گردگیر پلوس کامل راست
04427-06110 (11/2003 – 07/2004) 1
04438-06280 (08/2004 – 05/2006) 1
04438G گردگیر پلوس داخلی راست
04437-06060 (11/2003 – 07/2004) 1
04438-06250 (08/2004 – 05/2006) 1
41336D COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH
41336-06070 1
43030 JOINT ASSY, FRONT DRIVE INBOARD, RH
43030-09020  پلوس و سه شاخ پلوس راست 1
43030B RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE INBOARD JOINT RH)
43425-06020 1
43247B DEFLECTOR, FRONT WHEEL BEARING DUST, RH NO.2
43247-06050 W(ABS) 1
43247-06060 1
43410 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, RH
43410-06390  پلوس کامل راست 1 $897.58
43410C BEARING (FOR FRONT DRIVE SHAFT)
90080-36200  بلبرینگ پلوس 1
43410N RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE SHAFT RH)
43425-06050 1
43447C CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH)
42345-06170 1
43447D CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH)
42345-06160 1
43448C CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH)
42345-06120 1
43448E CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH)
42345-06130 1
43457 BRACKET, DRIVE SHAFT BEARING
43457-06010 1
43457A BOLT (FOR DRIVE SHAFT BEARING BRACKET SETTING NO.1)
90119-10461 *10-1.25PX19.8-8.3 1 $1.46
43457B RING, HOLE SNAP (FOR DRIVE SHAFT BEARING BRACKET)
90521-78002 1 $3.68
43457D BOLT(FOR DRIVE SHAFT BEARRING BRACKET SETTING NO.2)
90105-10381 3 $1.30
43458 COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST
43458-06030 1
43460 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, RH
43460-09R50  پلوس چرخ راست 1
43474D DAMPER, FRONT DRIVE SHAFT, RH
43474-06030 1
43474F CLAMP (FOR FRONT DRIVE SHAFT DAMPER RH)
42345-06110 1
 
04438H گردگیر پلوس کامل چپ
04438-06280 W(ABS) 1
04438J BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, LH
04438-06250  گردگیر پلوس داخلی چپ 1
41336E COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, LH
41336-06050 1 $27.04
43040 JOINT ASSY, FRONT DRIVE INBOARD, LH
43040-09030  پلوس و سه شاخ پلوس چپ 1
43247C DEFLECTOR, FRONT WHEEL BEARING DUST, LH NO.2
43247-06050 W(ABS) 1
43247-06060 1
43412B RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER LH)
43425-06020 1
43420 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, LH
43420-06390  پلوس کامل چپ 1 $764.26
43420G RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE SHAFT LH)
43425-06010 1
43447E CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT LH)
42345-06170 1
43447F CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT LH)
42345-06160 1
43448F CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT LH)
42345-06120 1
43448G CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT LH)
42345-06130 1
43470 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, LH
43470-09U00  پلوس چرخ چپ 1
43474E DAMPER, FRONT DRIVE SHAFT, LH
43474-06040 1
43474G CLAMP (FOR FRONT DRIVE SHAFT DAMPER LH)
42345-06110 1