پلوس جلو کرولا 2008-2014

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی کرولا, لوازم یدکی کرولا
04438F گردگیر پلوس کامل سمت راست
04427-12470 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $115.05
04438G گردگیر پلوس داخلی سمت راست
04437-52330 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $88.37
04438-42200 (08/2007 – 08/2009) 1 $71.52
04438-42201 (09/2009 – ) 1
41336D COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH
41336-12060 1 $4.55
43030 پلوس داخلی سمت راست
43040-12120 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $408.77
43040-32040 1 $387.58
43030B RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE INBOARD JOINT RH)
90521-27005 1 $2.49
43410 پلوس کامل سمت راست
43410-12A30 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $798.84
43410-12B00 1 $798.84
43410M OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, RH
90311-35055  کاسه نمد پلوس راست 1 $14.71
43411E RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER RH)
43425-12070 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $0.71
90520-22005 1 $1.62
43447C CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH)
42345-12190 1 $5.26
42345-12230 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $5.30
43447D CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH)
42345-12180 1 $8.07
42345-12240 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $8.22
43448C CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH)
42345-12230 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $5.30
90949-01078 1 $3.68
43448E CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH)
42345-12140 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $8.46
42345-12160 1 $6.44
43460 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, RH
43460-80115  پلوس چرخ سمت راست 1 $714.43
43460-80117 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) (08/2007 – 01/2010) 1 $776.74
43460-80127 (09/2009 – ) 1
43474 DAMPER, DRIVE SHAFT
1 $114.26
 
04438H گردگیر پلوس کامل چپ
04427-12470 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $115.05
04428-12650 (08/2007 – 01/2009) 1 $115.05
04428-42100 (03/2009 – 08/2009) 1 $115.05
04428-42101 (09/2009 – ) 1
04438J گردگیر پلوس داخلی چپ
04437-52330 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $88.37
04438-42200 (08/2007 – 01/2009) 1 $71.52
04438-42201 (09/2009 – ) 1
41336E COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, LH
41336-12060 1 $4.55
43040 پلوس داخلی چپ
43040-12120 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $408.77
43040-32040 1 $387.58
43412B RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER LH)
43425-12070 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $0.71
90520-22005 1 $1.62
43420 پلوس کامل چپ
43420-12860 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $719.90
43420-42091 1 $681.99
43420G RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE SHAFT LH)
90521-27005 1 $2.49
43420H OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, LH
90311-35054  کاسه نمد پلوس چپ 1 $14.71
43447E CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT LH)
42345-12190 1 $5.26
42345-12230 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $5.30
43447F CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT LH)
42345-12180 1 $8.07
42345-12240 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $8.22
43448F CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT LH)
42345-12230 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $5.30
90949-01078 1 $3.68
43448G CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT LH)
42345-12140 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $8.46
42345-12160 1 $6.44
43470 پلوس چرخ چپ
43470-49585 (03/2009 – 08/2009) 1 $589.81
43470-49586 (09/2009 – ) 1
43470-80196 (08/2007 – 01/2009) 1 $598.12
43470-80199 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) 1 $643.86
43474E DAMPER, FRONT DRIVE SHAFT, LH
Not applicable
43474G CLAMP (FOR FRONT DRIVE SHAFT DAMPER LH)
Not applicable