هواکش داخل گلگیر عقب پرادو 2005-2018 چهار درب

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه پرادو, لوازم یدکی پرادو
62903 هواکش داخل گلگیر عقب راست
62903-60080 (09/2002 – 09/2007) 1 $124.58
62903-60081 (11/2007 – ) 1 $118.69
62904 هواکش داخل گلگیر عقب چپ
62904-60050 (09/2002 – 09/2007) 1 $110.94
62904-60051 (11/2007 – ) 1 $110.51