میل لنگ و پیستون لندکروزر 92-2007

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
11011 بغل یاتاقان
11011-66020 STD 1 $68.75
11012-66020 O/S 0.125 1 $82.12
11013-66020 O/S 0.250 1 $82.12
11702 یاتاقان سایز 025 ثابت
11704-66030 U/S 0.25 1 $172.86
11711 یاتاقان ثابت استاندارد
11701-66030-02 MARK 2:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 2 7 $24.11
11701-66030-03 MARK 3:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 3 7 $24.11
11701-66030-04 MARK 4:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 4 7 $24.11
11701-66030-05 MARK 5:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 5 7 $24.11
11701-66030-06 MARK 6:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 6 7 $24.11
13011 رینگ موتور
13011-66021 STD 1 $415.27
13013-66021 O/S 0.50 1 $498.73
13015-66021 O/S 1.00 1 $498.73
13041 یاتاقان متحرک
13041-66030-02 MARK 2:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 2 6 $21.31
13041-66030-03 MARK 3:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 3 6 $21.31
13041-66030-04 MARK 4:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 4 6 $21.31
13041-66030-05 MARK 5:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 5 6 $21.31
13041-66030-06 MARK 6:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 6 6 $21.31
13101 پیستون استاندارد
13101-66050-01 STD, MARK 1:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 1 6 $111.91
13101-66050-02 STD, MARK 2:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 2 6 $111.91
13101-66050-03 STD, MARK 3:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 3 6 $111.91
13103-66050 پیستو ن 050 6 $133.93
13105-66050 پیستون 100 6 $133.93
13101A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
90520-26060 12 $2.61
13201 ROD SUB-ASSY, CONNECTING
13201-66020  شاطون 6 $193.39
13201A BUSH(FOR CONNECTING ROD SMALL END)
90999-73135 6 $23.92
13202 یاتاقان متحرک 025
13204-66030 U/S 0.25 1 $152.64
13265 پیچ شاطون
13265-66020 12 $7.27
13265A NUT, HEXAGON(FOR CONNECTING ROD BOLT)
90179-10123 12 $1.34
13405 FLYWHEEL SUB-ASSY
Not applicable
13405A PIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
Not applicable
13405B BOLT, FLYWHEEL SET
Not applicable
13411 CRANKSHAFT
13401-66020 1 $2,025.42
13453 GEAR, FLYWHEEL RING
Not applicable
13471 PULLEY, CRANKSHAFT
13470-66030  فولی سر میل لنگ 1 $413.91
13471A KEY, CRANKSHAFT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
95161-30516 1 $1.46
13471C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
90119-22001 1 $13.84
13521 GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
13521-66020 1 $58.24
13521A KEY(FOR CRANKSHAFT TIMING GEAR)
95161-30516 1 $1.46
13522C GEAR, PUMP DRIVE SHAFT
13522-66030  دنده سر میل لنگ درایو پمپ 1 $43.29
19315A ROTOR, CRANK POSITION SENSOR
19315-66010  صفحه سنسور موقعیت میل لنگ 1 $24.32
 diag_1wPc8X7