میلنگ و پیستون اوریون 2008-2009-2010-2011

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری اوریون, لوازم یدکی اوریون
11011 WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST
11011-0P030 بغل یاتاقان STD, (L) 1 $42.42
11011-31060 بغل یاتاقان STD, (J) 1 $42.42
11711 یاتاقان های ثابتBEARING, CRANKSHAFT
11071-0P030-01 MARK1, NO.2, (L):REFER R/M 2 $20.76
11071-0P030-02 MARK2, NO.2, (L):REFER R/M 2 $20.76
11071-0P030-03 MARK3, NO.2, (L):REFER R/M 2 $20.76
11071-0P030-04 MARK4, NO.2, (L):REFER R/M 2 $20.76
11071-0P030-05 MARK5, NO.2, (L):REFER R/M 2 $20.76
11071-31031-01 MARK1, NO.2, (J):REFER R/M 2 $20.76
11071-31031-02 MARK2, NO.2, (J):REFER R/M 2 $20.76
11071-31031-03 MARK3, NO.2, (J):REFER R/M 2 $20.76
11071-31031-04 MARK4, NO.2, (J):REFER R/M 2 $20.76
11071-31031-05 MARK5, NO.2, (J):REFER R/M 2 $20.76
11701-0P030-01 MARK1, NO.1, (L):REFER R/M 2 $23.65
11701-0P030-02 MARK2, NO.1, (L):REFER R/M 2 $23.65
11701-0P030-03 MARK3, NO.1, (L):REFER R/M 2 $23.65
11701-0P030-04 MARK4, NO.1, (L):REFER R/M 2 $23.65
11701-0P030-05 MARK5, NO.1, (L):REFER R/M 2 $23.65
11701-31061-01 MARK1, NO.1, (J):REFER R/M 2 $23.65
11701-31061-02 MARK2, NO.1, (J):REFER R/M 2 $23.65
11701-31061-03 MARK3, NO.1, (J):REFER R/M 2 $23.65
11701-31061-04 MARK4, NO.1, (J):REFER R/M 2 $23.65
11701-31061-05 MARK5, NO.1, (J):REFER R/M 2 $23.65
11701-31090-01 MARK 1, NO.1, (J):REFER R/M 2
11701-31090-02 MARK 2, NO.1, (J):REFER R/M 2
11701-31090-03 MARK 3, NO.1, (J):REFER R/M 2
11701-31090-04 MARK 4, NO.1, (J):REFER R/M 2
11701-31090-05 MARK 5, NO.1, (J):REFER R/M 2
13011 RING SET, PISTON
13011-31150 رینگ موتور سایز STD 1
13041 یاتاقان های متحرک BEARING, CONNECTING ROD
13041-0P040-01 MARK1, (L):REFER R/M 6 $17.27
13041-0P040-02 MARK2, (L):REFER R/M 6 $17.27
13041-0P040-03 MARK3, (L):REFER R/M 6 $17.27
13041-0P040-04 MARK4, (L):REFER R/M 6 $17.27
13041-31070-01 MARK1, (J):REFER R/M 6 $17.27
13041-31070-02 MARK2, (J):REFER R/M 6 $17.27
13041-31070-03 MARK3, (J):REFER R/M 6 $17.27
13041-31070-04 MARK4, (J):REFER R/M 6 $17.27
13101  پستون PISTON SUB-ASSY, W/PIN
13101-31091 STD (03/2007 – 05/2009) 6 $91.12
13101-31092 STD (06/2009 – 07/2009) 6
13101-31092-A0 STD, MARK A, REFER REPAIR MANUAL 6
13101-31092-B0 STD, MARK B, REFER REPAIR MANUAL 6
13101-31092-C0 STD, MARK C, REFER REPAIR MANUAL 6
13101A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
90520-22025  رینگ بوش گژنپین 12 $2.89
13201 ROD SUB-ASSY, CONNECTING
13201-39135  شاتون 6 $150.18
13265 BOLT, CONNECTING ROD
13265-28010 12 $4.35
13411 CRANKSHAFT
13401-31040  میلنگ 1 $1,558.34
13471 PULLEY, CRANKSHAFT
13470-31030 1 $272.09
13471C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
90119-16004 1 $7.83
13521 GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
13521-31041 1 $28.07
13521A KEY(FOR CRANKSHAFT TIMING GEAR)
95161-30516 2 $1.46
13581 SHAFT, IDLE GEAR, NO.1
13581-31030 1 $9.65
13582 SHAFT, IDLE GEAR, NO.2
13582-31031 1 $3.52
 5