منیفولد لکسوس RX350 مدل 2008

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری RX, لوازم یدکی RX
17104MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, RH
17140-31200منیفولد اگزوز راست1$1,275.23
17105MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, LH
17150-31270منیفولد اگزوز چپ1$1,318.55
17111MANIFOLD, INTAKE
17111-31141منیفولد هوا1$826.77
17118STAY, MANIFOLD
17118-310701$28.62
17119STAY, MANIFOLD, NO.2
17119-310201$9.41
17125STAY, SURGE TANK, NO.1
17125-310401$10.75
17168خنک کن منیفولد
17168-31020 (01/2006 – 02/2007)1$50.45
17168-31021 (04/2007 – 11/2008)1$50.45
17173GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD
17173-31020واشر منیفولد دود1$17.94
17173AGASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD, LH
17173-31020واشر منیفولد دود چپ1$17.94
17176GASKET, AIR SURGE TANK TO INTAKE MANIFOLD
17176-31040واشرمنیفولد هوا3$9.70
17177GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1
17177-31040واشر منیفولد هوا1$10.02
17178GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.2
17178-31030واشرمنیفولد هوا1$10.02
17190TANK ASSY, INTAKE AIR SURGE
17190-31061منیفولد ورودی هوا1$668.77
22267ABRACKET, THROTTLE BODY
22267-310201$8.94
منیفولد لکسوس RX350 2008
فروشگاه تویوتا کار