منيفولد هايلوكس 2001-2002-2003-2004-2005

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری هایلوکس, لوازم یدکی هایلوکس
17111 MANIFOLD, INTAKE
17111-75070 1 منيفولد هوا
17111A PLUG, NO.1
96411-43500 2 $5.61
17111B PLUG, NO.2
90341-10009 1 $3.32
17111S GASKET(FOR MANIFOLD PLUG)
90430-09005 1 $0.79
17125 STAY, SURGE TANK, NO.1
17125-75030 1 $32.30
17129 TANK, INTAKE AIR SURGE
17109-75030 1 $569.10
17129A UNION, NO.1
90406-06002 1 $1.27
17129F PLUG, INTAKE MANIFOLD SUCTION HOLE
90345-51025 1 $3.44
17141 منيفولد دود
17141-75080 1 $428.81
17141F GASKET(FOR EXHAUST MANIFOLD PLATE)
25634-75010 1 $14.51
17148 PLATE, EXHAUST MANIFOLD(FOR EGR INLET)
17148-41010 1 $12.69
17152 BOLT, STUD(FOR MANIFOLD TO EXHAUST PIPE)
90116-10149 3 $2.13
17159 BOLT, STUD(FOR MANIFOLD TO CYLINDER HEAD)
90116-10163 6 $8.54
17167 INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.1
17167-75100 1 $92.67
17173 GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD
17173-75020 1 $37.70
17176 GASKET, AIR SURGE TANK TO INTAKE MANIFOLD
17176-75010 1 $8.34
17177 GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1
17177-75030 1 $12.10
25617C PLATE, EGR HOLE COVER
25617-74020 1 $3.80
25628B GASKET, EGR INLET
25628-75010