قفل و جک درب پنجم یاریس 2014 هاچ بک

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
68801 HINGE SUB-ASSY, BACK DOOR, UPPER RH
68801-0D180  لولای درب عقب راست 1
68802 HINGE SUB-ASSY, BACK DOOR, UPPER LH
68801-0D180  لولای درب عقب چپ 1
68838 PAD, BACK DOOR HINGE, NO.1
68838-0D120 T=1.0 2
68838-0D130 T=1.5 2
68945 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, UPPER RH
68945-0D050 1
68946 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, UPPER LH
68945-0D050 1
68947 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, LOWER RH
68947-0D010 1
68948 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, LOWER LH
68947-0D010 1
68950C STAY ASSY, BACK DOOR, RH
68950-0D090  جک درب عقب راست 1
68960B STAY ASSY, BACK DOOR, LH
68960-0D030  جک درب عقب چپ 1
69023 HANDLE SUB-ASSY, BACK DOOR OUTSIDE
Not applicable
69219 SEAL, BACK DOOR OUTSIDE HANDLE
Not applicable
69350 LOCK ASSY, BACK DOOR
69350-0D180  قفل درب پنجم 1
69430C STRIKER ASSY, BACK DOOR LOCK
69430-0D090 1
69790 CONTROL ASSY, BACK DOOR LOCK

diag_1x41znc