طبق هایلوکس 2005-2015 شاسی بلند

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی هایلوکس, لوازم یدکی هایلوکس
3211 سگدست راست
43211-0K030 ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)-WITH 1 $521.45
43211-0K040 1 $521.45
43212 سگدست چپ
43212-0K030 ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)-WITH 1 $521.45
43212-0K040 1 $521.45
43310B RING, SET (FOR DUST COVER)
90580-10001 2 $1.19
43330K JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT RH
43330-09510  سیبک طبق پایین راست 1 $79.85
43330L NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
90171-T0003 1 $1.58
43340A JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT LH
43330-09510  سیبک طبق پایین چپ 1 $79.85
43340B NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
90171-T0003 1 $1.58
43350 JOINT ASSY, FRONT UPPER BALL, RH
43310-09015  سیبک طبق بالا راست 1 $79.85
43350A NUT (FOR FRONT UPPER BALL JOINT RH)
90171-T0001 1 $1.58
43350B RING, SNAP (FOR FRONT UPPER BALL JOINT RH)
90520-T0029 1 $4.03
43360 JOINT ASSY, FRONT UPPER BALL, LH
43310-09015  سیبک طبق بالا چپ 1 $79.85
43360A NUT (FOR FRONT UPPER BALL JOINT LH)
90171-T0001 1 $1.58
43360B RING, SNAP (FOR FRONT UPPER BALL JOINT LH)
90520-T0029 1 $4.03
48068 ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH
48068-0K040  طبق پایین راست 1 $442.42
48068G NUT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 RH)
90178-T0081 2 $1.94
48068M BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 RH)
90105-16053 2 $3.95
48069 ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH
48069-0K040  طبق پایین چپ 1 $442.42
48069C NUT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 LH)
90178-T0081 2 $1.94
48069H BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 LH)
90105-16053 2 $3.95
48190 CAM ASSY, CAMBER ADJUST
48190-0K010  پیچ طبق 2 $17.08
48190A CAM ASSY, CAMBER ADJUST, NO.2
48190-0K030  پیچ طبق 2 $17.08
48198 CAM, CAMBER ADJUST, NO.2
48198-0K010  مهره طبق 4 $10.56
48610 ARM ASSY, FRONT SUSPENSION UPPER, RH
48610-0K040  طبق بالا راست 1 $407.39
48610F BOLT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH)
90105-T0114 1 $13.48
48610G NUT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH)
90178-T0027 1 $1.58
48625 ATTACHMENT, FRONT LOWER BALL JOINT, RH
48625-0K020 1 $86.51
48626 ATTACHMENT, FRONT LOWER BALL JOINT, LH
48626-0K020 1 $86.51
48630 ARM ASSY, FRONT SUSPENSION, UPPER LH
48630-0K040  طبق بالا چپ 1 $407.39
48630B BOLT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH)
90105-T0114 1 $13.48
48630C NUT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH)
90178-T0027 1 $1.58
48631A RETAINER, CUSHION(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH)
90948-T2007 2 $20.28
48631C RETAINER, CUSHION(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH)
90948-T2007 2 $20.28
48632A BUSH, FRONT SUSPENSION UPPER ARM, RH
48632-0K040  بوش طبق بالا راست 2
48632B BUSH, FRONT SUSPENSION UPPER ARM, LH
48632-0K040  بوش طبق بالا چپ 2
48654E BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.1 RH
48654-0K040  بوش طبق پایین راست 1
48654F BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.1 LH
48654-0K040  بوش طبق پایین چپ 1
48655D BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.2 RH
48655-0K040  بوش طبق پایین راست2 1
48655E BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.2 LH
48655-0K040  بوش طبق پایین چپ2 1
90252-03015 *** STD. PART

diag_1rsmvq0