طبق هایس 2005-2014

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی هایس, لوازم یدکی هایس
43211 سگدست راست
43211-29026 ABS(ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)-WITH 1 $325.67
43211-29055 1 $325.67
43212 سگدست چپ
43212-29026 ABS(ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)-WITH 1 $325.67
43212-29055 1 $325.67
43310B RING, SET (FOR DUST COVER)
90522-50001 NO.2 2 $1.94
90580-10001 NO.1 2 $1.19
43324B COVER, FRONT UPPER BALL JOINT DUST, RH
43324-26050 1 $12.41
43324C COVER, FRONT UPPER BALL JOINT DUST, LH
43324-26050 1 $12.41
43330K JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT RH
43330-29565  سیبک طبق پایین راست 1 $99.99
43330L NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
90171-16008 1 $0.83
43340A JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT LH
43330-29565  سیبک طبق پایین چپ 1 $99.99
43340B NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
90171-16008 1 $0.83
43442C CAP, KNUCKLE GREASE RETAINER
Not applicable
48066 طبق بالا راست
48066-29215 ABS(ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)-WITH 1 $474.05
48066-29225 1 $484.21
48067 طبق بالا چپ
48067-29215 ABS(ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)-WITH 1 $474.05
48067-29225 1 $484.21
48068 ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH
48068-26160  طبق پایین راست 1 $181.55
48069 ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH
48069-26160  طبق پایین چپ 1 $181.55
48167C ARM, FRONT SUSPENSION TORQUE, RH
48106-26040 1 $110.11
48167D ARM, FRONT SUSPENSION TORQUE, LH
48106-26040 1 $110.11
48194C CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.1 RH
48190-25010  پیچ طبق پایین 1 $16.57
48194D CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.2 RH
48198-25010  مهره طبق پایین 1 $9.92
48198C CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.1 LH
48190-25010  پیچ طبق پایین 1 $16.57
48198D CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.2 LH
48198-25010  مهره طبق پایین 1 $9.92
48331D BUMPER, FRONT SPRING, NO.1 RH
48331-26140 1 $36.29
48331E BUMPER, FRONT SPRING, NO.1 LH
48331-26140 1 $36.29
48332B BUMPER, FRONT SPRING, NO.2 RH
48332-35020 1 $7.55
48332C BUMPER, FRONT SPRING, NO.2 LH
48332-35020 1 $7.55
48631 SHAFT, FRONT SUSPENSION UPPER ARM
48631-26040 2 $105.13
48631A RETAINER, CUSHION(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH)
90948-02142 NO.1 1 $16.57
90948-02143 NO.2 1 $23.68
48631C RETAINER, CUSHION(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH)
90948-02142 NO.1 1 $16.57
90948-02143 NO.2 1 $23.68
48632A بوش طبق بالا
48632-26090 NO.1 1 $41.08
48635-26080 NO.2 1 $66.07
48632B بوش طبق بالا
48632-26090 NO.1 1 $41.08
48635-26080 NO.2 1 $66.07
48654E BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.1 RH
48061-26050  بوش طبق پایین 1 $61.48
48654F BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.1 LH
48061-26050  بوش طبق پایین 1 $61.48
90105-12285 *** STD. PART $2.25
90119-14112 *** STD. PART $3.95
90170-16023 *** STD. PART $1.54
90171-16008 *** STD. PART $0.83
90179-18004 *** STD. PART $5.57
90252-04003 *** STD. PART $0.55
90252-04005 *** STD. PART $0.71
94151-21041 *** STD. PART $1.27
94622-11600 *** STD. PART $2.29