شیشه لچکی لکسوس RX350 مدل 2009-2015

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه RX, لوازم یدکی RX
62110AWINDOW ASSY, FRONT SIDE FIX, RH
62110-48040شیشه لچکی بغل آیینه درب جلو راست1
62120BWINDOW ASSY, FRONT SIDE FIX, LH
62120-48040شیشه لچکی بغل آیینه درب جلو چپ1
62710Aشیشه لچکی روی گلگیر عقب راست
62710-48210*TEM, T=3.5, DARK.GRAY1
62710-48220*UVCT, T=3.5, GREEN1
62720Aشیشه لچکی روی گلگیر عقب چپ
62720-48270*TEM, T=3.5, DARK GRAY1
62720-48280*UVCT, T=3.5, GREEN1