سپر عقب یاریس 2014 هاچ بک

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
52023 REINFORCEMENT SUB-ASSY, REAR BUMPER
52023-0D090 1  دیاق پشت سپر عقب
52159 COVER, REAR BUMPER
52159-0U907 1  سپر عقب
52161B PIECE, REAR BUMPER
52161-0K040 4 $2.33
52188B SPACER, REAR BUMPER MOUNTING
52188-33040 2 $1.50
52575 RETAINER, REAR BUMPER SIDE, RH
52575-0D180 1  کشویی سپر عقب راست
52576 RETAINER, REAR BUMPER SIDE, LH
52576-0D180 1  کشویی سپر عقب چپ
52591 SEAL, REAR BUMPER SIDE, RH
52591-0D210 1
52592 SEAL, REAR BUMPER SIDE, LH
52592-0D210

diag_1x3SG39