سپر عقب کرولا 2011-2012-2013

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه کرولا, لوازم یدکی کرولا

 

52015A ARM SUB-ASSY, REAR BUMPER, RH
52015-02090  دیاق پشت سپر راست 1
52016A ARM SUB-ASSY, REAR BUMPER, LH
52015-02090  دیاق پشت سپر چپ 1
52155A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, RH
52155-02120  کشویی سپر عقب راست 1
52156A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, LH
52156-02110  کشویی سپر عقب چپ 1
52157C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 RH
52157-02050  کشویی سپر عقب راست 1
52158C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 LH
52158-02040  کشویی سپر عقب چپ 1
52159 COVER, REAR BUMPER
52159-02984  سپر عقب 1
52161B PIECE, REAR BUMPER
52161-16010 4 $2.41
52171A REINFORCEMENT, REAR BUMPER, NO.1
Not applicable
52181 ARM, REAR BUMPER, RH
Not applicable
52182 ARM, REAR BUMPER, LH
Not applicable
52461F PAD, REAR BUMPER
52461-02030 2
52462 PAD, REAR BUMPER, RH
52462-02130 1
52463 PAD, REAR BUMPER, LH
52462-02130 1
52561A CLIP(FOR REAR BUMPER RETAINER)
90467-05090-B1 DK.GRAY 2 $1.86
52562B RETAINER, REAR BUMPER, UPPER RH
52562-02120 1
52563A RETAINER, REAR BUMPER, UPPER LH
52563-02100 1
52581B PROTECTOR, REAR BUMPER
52581-02060 3
52591 SEAL, REAR BUMPER SIDE, RH
52591-02190  زه لبه سپر راست 1
52592 SEAL, REAR BUMPER SIDE, LH
52592-02180  زه لبه سپر چپ 1
52615 ABSORBER, REAR BUMPER ENERGY
52615-02110  ضربه گیر سپر عقب 1

diag_1r05KLX