سپر عقب پرادو 2013 دو درب

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه پرادو, لوازم یدکی پرادو
52045A PROTECTOR SUB-ASSY, REAR BUMPER, RH
58723-60030 1
52046A PROTECTOR SUB-ASSY, REAR BUMPER, LH
58724-60030 1
52152B EXTENSION, REAR BUMPER, RH
52151-60150 1
52155A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, RH
52155-60090  کشویی سپر عقب راست 1
52156A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, LH
52156-60090  کشویی سپر عقب چپ 1
52158C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 LH
52158-60070 1
52159 COVER, REAR BUMPER
52159-60972  سپر عقب 1
52159-60973 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH(REAR ONLY) 1
52161B PIECE, REAR BUMPER
52161-16010 2 $2.41
52162B زه روی سپر عقب
52162-60090 BLACK 1
52169A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.3
52169-60080-C0 BLACK 1
52173D REINFORCEMENT, REAR BUMPER BAR, RH
52173-60110 1
52174D REINFORCEMENT, REAR BUMPER BAR, LH
52174-60110 1
52179B PLATE, REAR BUMPER BAR
52179-60080  زه روی سپر عقب 1
52185B BRACKET, REAR BUMPER SIDE MOUNTING, RH
52185-60100 1
52186B BRACKET, REAR BUMPER SIDE MOUNTING, LH
52185-60100 1
52356 CUSHION, REAR BUMPER STEP
52356-60050 5 $1.27
52461F PAD, REAR BUMPER
52461-60040 2
52587 RETAINER, REAR BUMPER END, RH
Not applicable
52588 RETAINER, REAR BUMPER END, LH
Not applicable
52615 ABSORBER, REAR BUMPER ENERGY
52615-60050  ضربه گیر سپر عقب 1
58766A COVER, JACK BOX HOLE
58766-60030

 

diag_1tSatJu