سپر عقب لکسوس IS300 مدل 2013 کروک

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه IS, لوازم یدکی IS
52023 REINFORCEMENT SUB-ASSY, REAR BUMPER
52023-53060  دیاق آهنی سپر عقب 1
52155C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.1 RH
52155-53060  کشویی سپر عقب راست 1
52156C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.1 LH
52156-53030  کشویی سپر عقب چپ 1
52157C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 RH
52157-53060  کشویی سپر عقب راست 1
52158C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 LH
52158-53060  کشویی سپر عقب چپ 1
52159 COVER, REAR BUMPER
52159-53938  سپر عقب 1
52161A PIECE, REAR BUMPER, RH
52161-53905 1
52162A PIECE, REAR BUMPER, LH
52162-53907 1
52162D PIECE, REAR BUMPER
52161-16010 4 $2.41
52163A PLATE, REAR BUMPER, RH
52163-53901 1
52164A PLATE, REAR BUMPER, LH
52164-53901 1
52187A REINFORCEMENT, REAR BUMPER ARM, RH
52187-53040  دیاق سپر عقب راست 1
52188A REINFORCEMENT, REAR BUMPER ARM, LH
52188-53040  دیاق سپر عقب چپ 1
52197A BRACKET, REAR BUMPER SEAL, RH
52197-53030 1
52198A BRACKET, REAR BUMPER SEAL, LH
52197-53030 1
52462 PAD, REAR BUMPER, RH
52462-53040 1
52463 PAD, REAR BUMPER, LH
52462-53040 1
52562B RETAINER, REAR BUMPER, UPPER RH
52562-53020  کشویی سپر عقب راست 1
52563A RETAINER, REAR BUMPER, UPPER LH
52563-53020  کشویی سپر عقب چپ 1
52567C RETAINER, REAR BUMPER LOWER SIDE, RH
52567-53010  کشویی سپر عقب راست 1
52568C RETAINER, REAR BUMPER LOWER SIDE, LH
52568-53010  کشویی سپر عقب چپ 1
52581 PROTECTOR, REAR BUMPER, RH
52581-53020 1
52582 PROTECTOR, REAR BUMPER, LH
52582-53020 1
52615 ABSORBER, REAR BUMPER ENERGY
52615-53100  ضربه گیر سپر عقب 1
90119-08A53 *** STD. PART

diag_1wB6CNF