سپر جلو یاریس 2014 هاچ بک

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
52021 REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER
52021-0D140 1  دیاق آهنی سپر جلو
52112 BAR, FRONT BUMPER, RH
52112-0D040 1
52113 BAR, FRONT BUMPER, LH
52113-0D040 1
52119A COVER, FRONT BUMPER
52119-0U919 1  سپر جلو
52127C COVER, FRONT BUMPER HOLE
52721-0D110 1  درپوش سپر جلو
52127D COVER, FRONT BUMPER HOLE, RH
52127-0D350 1  درپوش سپر جلو راست
52128B COVER, FRONT BUMPER HOLE, LH
52128-0D170 1  درپوش سپر جلو چپ
52161C PIECE, FRONT BUMPER
52161-0K040 3 $2.33
52521A CLIP(FOR FRONT BUMPER RETAINER)
90467-05170 2
52535 RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, RH
52535-0D130 1  کشویی سپر جلو راست
52536 RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, LH
52536-0D130 1  کشویی سپر جلو چپ
52611 ABSORBER, FRONT BUMPER ENERGY
52611-0D060 1  ضربه گیر پشت سپر جلو
53112E شبکه داخل سپر
53112-0D290

diag_1x3SG39