سپر جلو کرولا 2005-2006-2007

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه کرولا, لوازم یدکی کرولا
52021 REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER
52021-12220  دیاق آهنی پشت سپر جلو 1 $138.06
52115A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH
52115-12420  کشویی سپر جلو راست 1 $23.41
52116A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH
52116-12380  کشویی سپر جلو چپ 1 $23.41
52119A COVER, FRONT BUMPER
52119-12935  سپر جلو 1 $313.65
52119-12943 W(FRONT SPOILER = TYPE A:REFER TO FIG. 76-01) 1 $313.65
52127D COVER, FRONT BUMPER HOLE, RH
52127-12210  درپوش سپر جلو راست 1 $48.63
52128B COVER, FRONT BUMPER HOLE, LH
52128-12130  درپوش سپر جلو چپ 1 $48.63
52161C PIECE, FRONT BUMPER
52161-16010 1 $2.41
52541 PROTECTOR, FRONT BUMPER
52541-12020 2 $1.15
52611 ABSORBER, FRONT BUMPER ENERGY
52611-12170  ضربه گیر سپر جلو 1 $48.99

diag_1zpg1Hy