سیستم انژکتور GT86

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری GT86, لوازم یدکی GT86
23255A واشر سوزن انژکتور
SU003-00323 NO.1 4
SU003-00324 NO.2 4
23256 RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.1
SU003-00333 4
23257 RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.2
SU003-00334 4
23258 RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.3
SU003-05632 4
23270 DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
SU003-00331 2
23270D GASKET(FOR PULSATION DAMPER)
SU003-00346 2
23295 HOLDER, INJECTOR, NO.1
SU003-00320 4
23801P PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.1
SU003-00338 1
23802B PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.2
SU003-00339 1
23814E PIPE, FUEL DELIVERY, RH
SU003-00336 1
23815E PIPE, FUEL DELIVERY, LH
SU003-00337
23100X پمپ بنزین
SU003-00328 1
23801V BOLT, UNION
SU003-00310 1
23801Y GASKET
SU003-00347 1
23807 PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
SU003-00343 1
23808 PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY, NO.2
SU003-00345 1
23814B PIPE, FUEL DELIVERY
SU003-00341 1
23815 PIPE, FUEL DELIVERY, NO.2
SU003-00342
22030 دریچه سوخت با موتور
SU003-00313

diag_1ltnBmT diag_1zHwEcW (1)diag_1zHwEcW (1)