سنسور چرخ کرولا 2005-2006-2007

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر کرولا, لوازم یدکی کرولا
89516 WIRE, SKID CONTROL SENSOR
89516-12010 RH 1 $44.72
89516-12020 LH 1 $44.72
89542 اسپید سنسور چرخ جلو راست
89542-12070 1 $273.75
89543 اسپید سنسور چرخ جلو چپ
89543-12070 1 $273.75
89544 SENSOR, SKID CONTROL
89544-12010 KOYO 2 $273.75
89544-12020 NSK

diag_1zHwEcW (1)