سنسور ایربگ کمری 2012-2013-2014

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر کمری, لوازم یدکی کمری
89170 SENSOR ASSY, AIR BAG
89170-06420  سنسور ایربگ 1
89170-06430 VSC-WITH 1
89173A SENSOR, AIR BAG, FRONT RH
89173-09820  سنسور ایربگ جلو راست 1
89174A SENSOR, AIR BAG, FRONT LH
89173-09820  سنسور ایربگ جلو چپ 1
89860 سنسور ایربگ ستون جلو راست
89831-52020 VSC-WITH 1
89860A سنسور ایربگ ستون جلو چپ
89831-52020 VSC-WITH 1
89860B سنسور ایربگ راست
89831-33040 VSC-WITH 1
89860C سنسور ایربگ چپ
89831-33040 VSC-WITH

diag_1x420iz