سرسیلندر و درب سوپاپ لکسوس RX350 مدل2008

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری RX, لوازم یدکی RX
11101HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
11101-39535سرسیلندر1$1,753.59
11102HEAD, CYLINDER, LH
11102-39055سر سیلندر چپ1$1,753.59
11103CHOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, RH
11103-31021(04/2006 – 12/2007)1$262.13
11103-31022(01/2008 – 11/2008)1$262.13
11104AHOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, LH
11104-31021(04/2006 – 12/2007)1$261.30
11104-31022(01/2008 – 11/2008)1$261.30
11115GASKET, CYLINDER HEAD
11115-31060واشر سر سیلندر 1$59.43
11116GASKET, CYLINDER HEAD, NO.2
11116-31040واشر سر سیلندر 21$59.43
11117EPLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
90341-200122$6.05
11117FPLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2
90341-270061$10.44
11117HGASKET(FOR WATER HOLE)
90430-200042$1.34
11117JGASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
90430-270051$2.69
11117KPLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, LH NO.1
90341-200122$6.05
11117LPLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, LH NO.2
90341-270061$10.44
11117MGASKET(FOR WATER HOLE NO.2)
90430-200042$1.34
11117NGASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG NO.2)
90430-270051$2.69
11119APIN, STRAIGHT, NO.1
90250-05021L=13.8, OD=5.03$0.79
11122گاید سوپاپ (گیت)
11122-31050STD6$12.73
11123-31050O/S 0.056$12.73
11122Bگاید سوپاپ (گیت) 2
11122-31050STD6$12.73
11123-31050O/S 0.056$12.73
11126گاید سوپاپ دود
11126-31030STD6$12.73
11127-31030O/S 0.056$12.73
11126Bگاید سوپاپ دود 2
11126-31030STD6$12.73
11127-31030O/S 0.056$12.73
11131SEAT, INTAKE VALVE
11131-31050STD6$10.36
11132-31050O/S 0.036$11.23
11131ASEAT, INTAKE VALVE, NO.2
11131-31050STD6$10.36
11132-31050O/S 0.036$11.23
11135SEAT, EXHAUST VALVE
11135-31080STD6$11.23
11136-31080O/S 0.036$11.23
11135ASEAT, EXHAUST VALVE, NO.2
11135-31080STD6$11.23
11136-31080O/S 0.036$11.23
11151EBOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING RH, NO.1)
90119-070098$1.11
11153ABOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING LH, NO.1)
90119-070098$1.11
11155APIN, RING W/HEAD
90253-1102110$2.13
11159FGASKET, CAMSHAFT BEARING CAP OIL HOLE, RH
11159-310102$2.13
11159GGASKET, CAMSHAFT BEARING CAP OIL HOLE, LH
11159-310102$2.13
11193GASKET, SPARK PLUG TUBE
11193-700103$3.52
11193AGASKET, SPARK PLUG TUBE, LH
11193-700103$3.52
11201COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
11201-31250 درب سوپاپ1$350.61
11202COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD, LH
11202-31030 درب سوپاپ چپ1$375.09
11209COVER SUB-ASSY, V-BANK
11209-31150قالپاق موتور1$251.06
11213GASKET, CYLINDER HEAD COVER
11213-31050واشر درب سوپاپ1$23.37
11214GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2
11214-31020واشر درب سوپاپ 21$23.37
11254BRACKET, V-BANK COVER, NO.1
11254-31020خنک کندده منیفولد3$2.73
11401MSENSOR, CRANK POSITION, NO.2
90919-05060سنسور موقعیت میل لنگ4$130.87
12108CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
12180-28010درب روغن1$18.27
12108AGASKET(FOR OIL FILLER CAP)
90430-370041$1.94
12281AHANGER, ENGINE, NO.1
12281-311201$38.55
12282DHANGER, ENGINE, NO.2
12282-311001$36.18
15330ARING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
90099-141372$3.24
15330Bسنسور کنترل روغن (OCV)
15330-31020NO.11$133.79
15330-31030NO.21$133.79
15340سنسور کنترل روغن چپ (OCV)
15330-31020NO.11$133.79
15340-31020NO.21$135.02
15340ARING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
90099-141372$3.24
15678DFILTER, OIL CONTROL VALVE, RH
15678-460201$5.34
15678EFILTER, OIL CONTROL VALVE, LH
15678-460201$5.34
سرسیلندر و درب سوپاپ و واشر سر سیلندر RX