سرسیلندر لندکروزر 2008-2009-2010-2011-2012

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
11101-39755  سرسیلندر 1
11102 HEAD, CYLINDER, LH
11102-39235  سرسیلندر چپ 1
11115 GASKET, CYLINDER HEAD
11115-31031  واشر سرسیلندر 1 $75.13
11116 GASKET, CYLINDER HEAD, NO.2
11116-31011  واشر سر سیلندر 2 1 $75.13
11117E PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
90341-24011 2 $8.34
11117F PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2
90341-27006 1 $10.44
11117H GASKET(FOR WATER HOLE)
90430-24013 2 $1.34
11117J GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
90430-27005 1 $2.69
11119A PIN, STRAIGHT, NO.1
90250-05021 L=13.8, OD=5 3 $0.79
11122 گاید سوپاپ هوا
11122-20020 STD 6 $10.95
11123-20020 O/S 0.05 6 $10.95
11122B گاید سوپاپ هوا2
11122-20020 STD 6 $10.95
11123-20020 O/S 0.05 6 $10.95
11126 گاید سوپاپ دود
11126-20020 STD 6 $10.95
11127-20020 O/S 0.05 6 $10.95
11126B گاید سوپاپ دود2
11126-20020 STD 6 $10.95
11127-20020 O/S 0.05 6 $10.95
11131 SEAT, INTAKE VALVE
11131-31010 STD 6 $11.19
11132-31010 O/S 0.03 6 $11.19
11131A SEAT, INTAKE VALVE, NO.2
11131-31010 STD 6 $11.19
11132-31010 O/S 0.03 6 $11.19
11135 SEAT, EXHAUST VALVE
11135-31030 STD 6 $12.30
11136-31030 O/S 0.03 6 $12.30
11135A SEAT, EXHAUST VALUE, NO.2
11135-31030 STD 6 $12.30
11136-31030 O/S 0.03 6 $12.30
11155A PIN, RING W/HEAD
90253-11021 4 $2.13
11201 COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
11201-31220  درب سوپاپ 1 $316.38
11201B WASHER, SEAL(FOR CYLINDER HEAD COVER)
90210-06013 3 $1.07
11202 COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD, LH
11202-31010  درب سوپاپ چپ 1 $343.18
11213 GASKET, CYLINDER HEAD COVER
11213-31030  واشر درب سوپاپ 1 $32.55
11214 GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2
11214-31010  واشر درب سوپاپ 2 1 $32.55
11254 BRACKET, V-BANK COVER, NO.1
11254-31010 1 $12.97
11259 COVER, V-BANK
11259-31011  قاب روی موتور 1 $183.69
12108 CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
12180-28010 1 $18.27
12108A GASKET(FOR OIL FILLER CAP)
90430-37004 1 $1.94
12185 HOUSING, OIL FILLER CAP
12185-50020 1 $55.04
12185A GASKET, OIL FILLER CAP HOUSING
12196-50010 1 $8.46
12281A HANGER, ENGINE, NO.1
12281-31060 1 $44.00
12282D HANGER, ENGINE, NO.2
12282-31040 1 $39.62
15330A RING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
90099-14137 1 $3.24
15330B VALVE ASSY, CAM TIMING OIL CONTROL, RH
15330-31010  سنسور کنترل روغن راست 1 $146.41
15340 VALVE ASSY, CAM TIMING OIL CONTROL, LH
15340-31010  سنسور کنترل روغن چپ 1 $146.41
15340A RING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
90099-14137 1 $3.24
15678A FILTER, OIL CONTROL VALVE
15678-31010 2 $8.74

diag_2q1xqg