ستون یاریس 2014 هاچ بک

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
1023B PILLAR SUB-ASSY, FRONT BODY, INNER RH
61023-0D170  داخل ستون جلو راست 1
61032A PILLAR SUB-ASSY, NO.1 INNER, RH
61032-0D100  داخل ستون وسط راست 1
61033A REINFORCE SUB-ASSY, BACK DOOR OPENING SIDE
61033-0D070 1
61037A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, RH
61037-0D909  دوبل ستون وسط راست 1
61108D REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT PILLAR, LOWER RH
61108-0D120  دوبل ستون جلو راست 1
61117C GUSSET, SIDE PANEL TO COWL, RH
61117-0D030 1
61131C PILLAR, FRONT BODY, OUTER RH
61131-0D170  ستون جلو راست 1
61201 RAIL SUB-ASSY, ROOF SIDE, RH
61201-0D120  کلاف داخلی سقف راست 1
61211B RAIL, ROOF SIDE, OUTER REAR RH
61211-0D150  دوبل کلاف سقف راست 1
61213B RAIL, ROOF SIDE, OUTER NO.2 RH
61213-0D150  کلاف سقف راست 1
61311C PANEL, REAR BODY FRONT OUTSIDE, RH
61311-0D070  ستون وسط راست 1
61403C REINFORCE SUB-ASSY, ROCKER, OUTER RH
61403-0D180  رکاب راست 1
61611 PANEL, QUARTER, RH
61601-0D300  گلگیر عقب راست 1
61631A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER RH
61631-K0020  پالونی گلگیر عقب راست 1
61633A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER RH
61607-0D280  پالونی داخلی گلگیر عقب راست 1
61635E EXTENSION, QUARTER WHEEL HOUSE, RH
61635-0D060 1
61641C GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, FRONT RH
61641-0D070 1
61703F PANEL SUB-ASSY, QUARTER, INNER FRONT RH
61703-0D090 1
61711 PANEL, ROOF SIDE, OUTER RH
61711-K0020 1
61731B PANEL, ROOF SIDE, INNER RH
61731-K0020 1
61737D REINFORCEMENT, ROOF SIDE, INNER RH
61737-0D060 1
61761A REINFORCE, SEAT BELT ANCHOR, NO.1 UPPER RH
61761-0D020 1
61766B REINFORCEMENT, BELT ANCHOR TO ROOF SIDE, INNER RH
61766-0D080 1
61783B PAD, REAR WHEEL OPENING EXTENSION, NO.1
61783-0D010 LH 1
61783-0D080 RH 1
61824 PLATE, NOISE CONTROL, NO.1
61824-0D020 2
61826C PAD, NOISE SHUTTER, NO.3
61826-0D030 2
62151B PAD, COWL SIDE SILENCER
62151-0D110 2
75925B TAPE, BLACK OUT, NO.3 RH
75925-0D060

diag_2zietx

61024B PILLAR SUB-ASSY, FRONT BODY, INNER LH
61024-0D170  داخل ستون جلو چپ 1
61034 REINFORCE SUB-ASSY, BACK DOOR OPENING SIDE, LH
61034-0D070 1
61038A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, LH
61038-0D909  دوبل ستون وسط چپ 1
61042A PILLAR SUB-ASSY, NO.1 INNER, LH
61042-0D100  داخل ستون وسط چپ 1
61109C REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT PILLAR, LOWER LH
61109-0D120  دوبل ستون جلو چپ 1
61118D GUSSET, SIDE PANEL TO COWL, LH
61118-0D020 1
61132B PILLAR, FRONT BODY, OUTER LH
61132-0D170  ستون جلو چپ 1
61202 RAIL SUB-ASSY, ROOF SIDE, LH
61202-0D120  کلاف داخلی لبه سقف چپ 1
61212B RAIL, ROOF SIDE, OUTER REAR LH
61212-0D150  دوبل کلاف لبه سقف چپ 1
61214B RAIL, ROOF SIDE, OUTER NO.2 LH
61214-0D150  کلاف لبه سقف چپ 1
61312C PANEL, REAR BODY FRONT OUTSIDE, LH
61312-0D070  ستون وسط چپ 1
61404E REINFORCE SUB-ASSY, ROCKER, OUTER LH
61404-0D180  رکاب چپ 1
61612 PANEL, QUARTER, LH
61602-0D300  گلگیر عقب چپ 1
61632A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER LH
61632-K0020  دوبل گلگیر عقب چپ 1
61634A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER LH
61608-0D280  داخل گلگیر عقب چپ 1
61636E EXTENSION, QUARTER WHEEL HOUSE, LH
61636-0D060 1
61642C GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, FRONT LH
61642-0D070 1
61704F PANEL SUB-ASSY, QUARTER, INNER FRONT LH
61704-0D110 1
61712 PANEL, ROOF SIDE, OUTER LH
61712-K0020 1
61725 BOX, FUEL INLET
61725-0D080 1
61732B PANEL, ROOF SIDE, INNER LH
61732-K0020 1
61738D REINFORCEMENT, ROOF SIDE, INNER LH
61738-0D050 1
61762A REINFORCE, SEAT BELT ANCHOR, NO.1 UPPER LH
61762-0D030 1
61767B REINFORCEMENT, BELT ANCHOR TO ROOF SIDE, INNER LH
61767-0D090 1
61783B PAD, REAR WHEEL OPENING EXTENSION, NO.1
61783-0D010 LH 1
61783-0D080 RH 1
61824 PLATE, NOISE CONTROL, NO.1
61824-0D020 2
61826C PAD, NOISE SHUTTER, NO.3
61826-0D030 2
62151B PAD, COWL SIDE SILENCER
62151-0D110 2
75926B TAPE, BLACK OUT, NO.3 LH
75926-0D060 1

diag_2zietx