زه اطراف یاریس 2014 هاچ بک

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
60117 COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR RH
60117-0D130  قاب روی ستون جلو راست 1
60118 COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR LH
60118-0D130  قاب روی ستون جلو چپ 1
62505E COVER SUB-ASSY, QUARTER PILLAR, RH
62505-0D030  قاب روی گلگیر عقب راست 1
62506C COVER SUB-ASSY, QUARTER PILLAR, LH
62506-0D030  قاب روی گلگیر عقب چپ 1
67772-95J03 *** STD. PART $1.27
67772G CAP, FRONT PILLAR COVER
67772-95J03 2 $1.27
75551E MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, RH
75551-0D170  نوار روی سقف راست 1
75552E MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, LH
75552-0D120  نوار روی سقف چپ 1
75553F MOULDING, QUARTER GARNISH, RH
75553-0D010 1
75554E MOULDING, QUARTER GARNISH, LH
75554-0D010 1
75561 CLIP, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING, NO.1
75561-33030 4 $6.25
75731B MOULDING, FRONT DOOR, OUTSIDE RH
75731-0D918  زه درب جلو راست 1
75732B MOULDING, FRONT DOOR, OUTSIDE LH
75732-0D972  زه درب جلو چپ 1
75741 MOULDING, REAR DOOR, OUTSIDE RH
75741-0D918  زه درب عقب راست 1
75742 MOULDING, REAR DOOR, OUTSIDE LH
75742-0D918  زه درب عقب چپ 1
75755C MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR RH
75755-0D040  قاب روی ستون درب جلو راست 1
75756C MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR LH
75756-0D040  قاب روی ستون درب جلو چپ 1
75761A MOULDING, REAR DOOR WINDOW FRAME, FRONT RH
75761-0D020  قاب روی ستون درب عقب راست 1
75762A MOULDING, REAR DOOR WINDOW FRAME, FRONT LH
75762-0D020  قاب روی ستون درب عقب چپ 1
75792 CLIP, DOOR WINDOW FRAME MOULING
75792-0D020 4

diag_1x420iz