رادیاتور اب راوفور

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری راوفور, لوازم یدکی راوفور
16057 HOSE SUB-ASSY, RADIATOR
16057-36021  جنت رادیاتور 1
16261A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR WATER BY-PASS HOSE)
90467-15022  بست لوله 2 $1.42
96137-41501 لوله برگشت به مخزن 2 $3.16
16261G HOSE, WATER BY-PASS, NO.1
16261-36050  بست لوله برگشت به مخزن 1
16264A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2)
96134-51700  بست لوله برگشت به مخزن 1 $2.61
96137-41501 بست لوله برگشت به مخزن 2 $3.16
16264D HOSE, WATER BY-PASS, NO.2
16264-36040  لوله برگشت به مخزن 1
16268L PIPE, WATER BY-PASS
16268-36070  لوله الومنیومی رادیاتور 1
16282 HOSE, WATER BY-PASS, NO.5
16282-36030  لوله انتهای لوله الومنیومی 1
16282A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.5)
90467-15022  بست لوله انتهایی 2 $1.42
16283C CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE)
90467-15022  بست لوله 1 $1.42
16361 FAN
16361-36080  پروانه شماره 1 1
16361B FAN, NO.2
16361-28230  پروانه شماره 2 1 $79.12
16363 MOTOR, COOLING FAN
16363-36100  موتور فن شماره 1 1
16363A MOTOR, COOLING FAN, NO.2
16363-36160  موتور فن شماره 2 1
16400 RADIATOR ASSY
16400-28570  رادیاتور اب 1 $414.84
16400B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK
16417-30170  شیر رادیاتور 1 $7.35
16400F PACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK)
16418-15520  واشر شیر رادیاتور 1 $2.10
16441 TANK, RADIATOR, UPPER
16441-28570  پلاستیک بالایی رادیاتور 1 $178.63
16442 RING, O(FOR RADIATOR UPPER TANK)
16442-28570  عایق بین رادیاتور و پلاستیک بالایی رادیاتور 1 $53.93
16461 TANK, RADIATOR, LOWER
16461-28570  پلاستیک پایینی رادیاتور 1 $167.48
16462 RING, O(FOR RADIATOR LOWER TANK)
16442-28570  عایق بین رادیاتور و پلاستیک زیری رادیاتور 1 $53.93
16470 TANK ASSY, RADIATOR RESERVE
16470-28111  مخزن اب رادیاتور 1
16475A CAP, RESERVE TANK
16475-37010  درب مخزن اب رادیاتور 1
16523A CUSHION, RADIATOR SUPPORT
16523-28030  پیچ زیر بست بدنه و رادیاتور 2 $10.00
16533B SUPPORT, RADIATOR, NO.1
16533-26070  بست بدنه و رادیاتور 2
16535 SUPPORT, RADIATOR, LOWER
16535-28060  بست زیری رادیاتور 2 $22.02
16571D CLIP, RADIATOR HOSE, NO.1
96136-44301 بست جنت 1 $10.44
96136-44801 بست جنت 1 $9.92
16572D HOSE, RADIATOR, NO.2
16572-36130 1
16572E CLIP, RADIATOR HOSE, NO.2
96136-44301 بست 1 $10.44
96136-44801 بست 1 $9.92
16577B CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR PIPE)
90467-13128  جنت بالایی رادیاتور 1 $2.02
16581K CLAMP, SUB-RADIATOR HOSE, NO.1
16581-36010  بست جنت بالایی 2
16611 BRACKET, RADIATOR RESERVE TANK
16611-28030  گیره 1 $19.18
16711 SHROUD, FAN
16711-36140  قاب پروانه 1
16712 SHROUD, FAN, NO.2
16712-36030 قاب پروانه 1
90099-04119 پیچ پروانه $0.71
90099-05164 پیچ پروانه $1.19
90119-06959 پیچ مخزن $0.99
91671-A0820 پیچ بست بالایی $0.99
91671-J0820 پیچ بست بین رادیاتور وبدنه $1.50
 رادیاتور
16258C GASKET(FOR WATER BY-PASS PIPE)
16258-36010  واشر لوله 1
16261 HOSE, WATER BY-PASS
16261-36010 لوله 1 $7.87
16261A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR WATER BY-PASS HOSE)
90467-15022  گیره 2 $1.42
96137-41501 گیره 2 $3.16
16264 HOSE, WATER BY-PASS, NO.2
16264-36010 لوله الومینیوم 1 $7.87
16264A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2)
96134-51700  بست 1 $2.61
96137-41501 بست 2 $3.16
16268 PIPE, WATER BY-PASS, NO.1
16268-36010  لوله اب 1
16321 INLET, WATER
16321-36010 گلویی اب 1
16323 HOUSING, WATER INLET
16032-36021  قاب ترموستات 1
16325 GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.1
16325-28010 واشر ترموستات 1 $6.01
16326 GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.2
16326-36010  واشر ترموستات 1
16331A THERMOSTAT
90916-03129 ترموستات 1 $41.60
90126-06026 پیچ مخزن $0.71
90126-06029 پیچ مخزن $0.71
90126-10043 پیچ مخزن
91552-F1055 پیچ مخزن $1.82
91671-80614 پیچ مخزن $0.71
94151-80600 پیچ لوله $0.71
94151-81041 پیچ مخزن $1.27
 راذذذ