رادیاتور آب هایس مدل 2005-2014

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری هایس, لوازم یدکی هایس
16261 HOSE, WATER BY-PASS
16261-75180 شلنگ مخزن آب رادیاتور 1 $24.47
16261A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR WATER BY-PASS HOSE)
96135-51300 شلنگ مخزن آب رادیاتور 2 $3.20
16264 HOSE, WATER BY-PASS, NO.2
16264-75120 NO.1 1 $27.68
16264A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2)
90467-20011 NO.1 1 $3.72
90467-22011 NO.2 1 $5.14
16307B BRACKET SUB-ASSY, FAN
16307-75011 1 $46.97
16307-75021 AIR CONDITIONER-DUAL AIR CONDITIONER 1 $46.97
16360A مجموعه فن رادیاتور
16360-75021 1 $855.66
16360-75031 AIR CONDITIONER-DUAL AIR CONDITIONER 1 $1,420.56
16361 FAN
16361-75030 پروانه فن رادیاتور 1 $54.56
16363 موتور فن
16363-20390 1 $326.03
16363-75030 AIR CONDITIONER-DUAL AIR CONDITIONER, LH 1 $298.29
16380 BRACKET ASSY, FAN
16380-75011 1 $279.57
16380-75022 AIR CONDITIONER-DUAL AIR CONDITIONER 1 $498.44
16400 RADIATOR ASSY
16400-75471 رادیاتور آب 1
16400B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK
16417-30170 پیچ تخلیه رادیاتور آب 1 $7.35
16400F PACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK)
16418-15520 1 $2.10
16401A CAP SUB-ASSY, RADIATOR RESERVE TANK
16475-51010 درب مخزن آب رادیاتور 1 $18.54
16412 PIPE, RADIATOR TANK, UPPER
16412-75540 لوله سر رادیاتور 1 $35.31
16412A RING, O(FOR RADIATOR UPPER TANK PIPE)
16413-75540 1 $0.87
16414 BOLT, RADIATOR TANK PIPE
16414-75540 7 $3.68
16421 PIPE, RADIATOR TANK, LOWER NO.1
16421-75540 لوله پایین رادیاتور 1 $35.82
16421A RING, O(FOR RADIATOR LOWER TANK PIPE NO.1)
16413-75540 1 $0.87
16422 PIPE, RADIATOR TANK, LOWER NO.2
16422-75540 1 $26.85
16423 HOSE, RADIATOR TANK
16423-75540 1 $6.37
16424 CLAMP, RADIATOR TANK PIPE
16424-75540 1 $8.82
16470 TANK ASSY, RADIATOR RESERVE
16470-75121 مخزن برگشت آب رادیاتور کامل 1 $147.08
16470M GROMMET
90480-15023 2 $2.85
16482 TANK SUB-ASSY, RADIATOR RESERVE
16480-75070 مخزن ذخیره رادیات بدون درب 1 $293.25
16546 PROTECTOR, RADIATOR
Not applicable
16571A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR INLET)
90467-37005 1 $6.01
16571C HOSE, RADIATOR, NO.1
16571-75260 شلنگ بالا رادیات 1 $33.80
16572A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR OUTLET NO.1)
90466-41007 2 $9.92
16572D HOSE, RADIATOR, NO.2
16572-75270 شلنگ رادیات 1 $30.60
16573B HOSE, RADIATOR, NO.3
16573-75070 شلنگ پایین رادیات 1 $24.47
16573C CLAMP OR CLIP, RADIATOR HOSE, NO.3
90466-41007 2 $9.92
16574 HOSE, RADIATOR, NO.4
16574-75050 شلنگ رادیات 1 $27.68
16574A CLIP, RADIATOR HOSE, NO.4
90466-41007 NO.1 1 $9.92
90467-37005 NO.2 1 $6.01
16577B CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR PIPE)
90466-41007 1 $9.92
16577C PIPE, RADIATOR
16577-75040 لوله رادیات 1 $93.07
16578 PIPE, RADIATOR, NO.2
16578-75011 لوله رادیات 1 $76.90
16593 GUIDE, RADIATOR AIR, NO.1
16593-75010 سینی بغل رادیات 1 $60.69
16594 GUIDE, RADIATOR AIR, NO.2
16594-75010 سینی بغل رادیات 1 $56.97
16711 SHROUD, FAN
16711-75230 قاب فن 1 $171.16
16712 SHROUD, FAN, NO.2
16712-75121 بادگیر رادیات 1 $191.95
16743 PROTECTOR, FAN SHROUD
Not applicable
90099-04119 *** STD. PART $0.71
90099-05164 *** STD. PART $1.19
90119-06473 *** STD. PART $1.03
90119-06885 *** STD. PART $0.79
90119-08C79 *** STD. PART $1.23
90179-06178 *** STD. PART $1.07
90179-08068 *** STD. PART $0.75
90389-09025 *** STD. PART $3.87
90467-20011 *** STD. PART $3.72
90480-16021 *** STD. PART $2.81
90480-23008 *** STD. PART $5.89
90480-40022 *** STD. PART $19.53
91553-80614 *** STD. PART $0.71
91553-80618 *** STD. PART $0.75
91553-80818 *** STD. PART $1.07
91553-80830 *** STD. PART $0.99
91631-J0620 *** STD. PART $0.79
91661-60616 *** STD. PART $0.87