رادیاتور آب , مجموعه فن لکسوس RX350 مدل 2008

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری RX, لوازم یدکی RX
16041RADIATOR ASSY, NO.2
16041-31480رادیاتور آب1$479.56
16361FAN
16361-31210پروانه فن سمت چپ1$62.65
16361BFAN, NO.2
16361-31220پروانه فن سمت راست1$86.92
16363MOTOR, COOLING FAN
16363-20270موتور فن سمت چپ1$238.18
16363AMOTOR, COOLING FAN, NO.2
16363-31160موتور فن سمت راست1$326.89
16400BPLUG, RADIATOR DRAIN COCK
16417-21280پیچ تخلیه رادیاتور2$5.30
16400FPACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK)
16492-210502$3.24
16400RBUSHING(FOR RADIATOR)
16444-751804$2.89
16400SCOLLAR(FOR RADIATOR)
16445-751804$3.60
16401CAP SUB-ASSY, RADIATOR
16401-31480درب رادیاتور1$30.05
16431لوله ورودی آب رادیاتور
16431-31480NO.11$45.35
16431-31490NO.21$36.29
16431ARING, O(FOR RADIATOR WATER INLET)
16492-314801$10.91
16470AHOSE OR PIPE(FOR RADIATOR RESERVE TANK)
16377-201421$10.40
16470BCLAMP OR CLIP(FOR RADIATOR RESERVE TANK HOSE)
90467-110851$0.91
16471CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK
16471-20020درب مخزن آب رایاتور1$7.63
16471ASUPPORT SUB-ASSY
16406-203002$3.04
16497INLET SUB-ASSY
16495-314801$25.74
16497-20353*** STD. PART$4.39
16523ACUSHION, RADIATOR SUPPORT
16523-200202$10.28
16533BSUPPORT, RADIATOR, NO.1
16505-31010قاب بالای رادیاتور1$63.02
16534SUPPORT, RADIATOR, NO.2
16506-31010سینی زیر رادیاتور1$48.24
16535SUPPORT, RADIATOR, LOWER
16535-200302$11.27
16571ACLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR INLET)
90466-35001NO.21$9.17
90466-41006NO.11$10.40
16571CHOSE, RADIATOR, NO.1
16571-31210شلنگ رادیاتور 1$45.82
16571DCLIP, RADIATOR HOSE, NO.1
90467-150221$1.42
16572ACLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR OUTLET NO.1)
90466-35001NO.21$9.17
90466-41006NO.11$10.40
16572DHOSE, RADIATOR, NO.2
16572-31230شلنگ رادیاتور 1$29.73
16711SHROUD, FAN
16711-31310بادگیررادیاتور و مخزن آب رادیاتور1$172.34
16261HOSE, WATER BY-PASS
16261-31050شلنگ آب بغل سیلندر1$12.26
16261ACLAMP OR CLIP, HOSE(FOR WATER BY-PASS HOSE)
96137-415011$3.16
16264HOSE, WATER BY-PASS, NO.2
16264-31081شلنگ آب بغل سیلندر 1$7.87
16264ECLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2)
96137-415012$3.16
16264HCLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.3)
96137-415011$3.16
16267HOSE, WATER BY-PASS, NO.3
16267-31040شلنگ آب بغل سیلندر1$7.91
16321INLET, WATER
16321-31011لوله ورودی آب به سیلندر1$35.39
16322PIPE, WATER INLET
16322-31030لوله آب ورودی سیلندر1$87.77
16323HOUSING, WATER INLET
16323-0W011هوزینگ ترموستات1$73.14
16325GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.1
16325-620101$6.37
16326GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.2
16325-310101$1.62
16331OUTLET, WATER
16331-31150لوله خروجی آب1$94.14
16331Aترموستات
90916-03133*WAX 82-95 (01/2006 – 10/2007)1$41.56
90916-03140*WAX 82-95 (11/2007 – 11/2008)1$41.56
16341GASKET, WATER OUTLET
16341-31010