دسته موتور کمری 2005-2006 چهار سیلندر

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
12311A BRACKET, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12311-0H060  پایه دسته موتور جلو 1
12313 BRACKET, ENGINE MOUNTING CONTROL(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12313-0H030  پایه دسته موتور بالا 1
12315A BRACKET, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12315-0H040  پایه دسته موتور راست 1
12316 BRACKET, ENGINE MOUNTING, NO.2 RH
12316-28060 (08/2002 – 07/2004) 1 $123.67
12316-28061 (10/2005 – ) 1 $123.67
12321A BRACKET, ENGINE MOUNTING, REAR(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12321-0H020  پایه دسته موتور عقب 1
12322 BRACKET, ENGINE MOUNTING, REAR NO.2
12322-0H010  پایه دسته موتور عقب 1
12327A STAY, ENGINE MOUNTING, NO.2 RH
12327-0H040 1
12361 INSULATOR, ENGINE MOUNTING, FRONT
12361-0H060  دسته موتور جلو 1 $277.71
12362 INSULATOR, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12362-28110  دسته موتور راست 1 $213.50
12363A دسته موتور بالا راست
12363-0H040 (08/2002 – 07/2004) 1
12363-0H041 (12/2004 – ) 1
12371A INSULATOR, ENGINE MOUNTING, REAR
12371-0H020  دسته موتور عقب 1
12372A INSULATOR, ENGINE MOUNTING, LH(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12306-28080  دسته موتور عقب چپ 1 $285.81