درب GT86 مدل 2013

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
67001 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
SU003-01558  درب راست 1
67001A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
SU003-04136 4
67002 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
SU003-01559  درب چپ 1
68610B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
SU003-01567  ترمز درب راست 1
68620 CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
SU003-01567  ترمز درب چپ 1
SU003-00051 *** STD. PART
SU003-02825 *** STD. PART
SU003-02909 *** STD. PART
SU003-04644 *** STD. PART
 
62616 STOPPER, FRONT DOOR SASH
SU003-04118 2
67403F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
SU003-01608 1
67404F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
SU003-01609 1
67469 PROTECTOR, FRONT DOOR GUIDE
SU003-01625 1
67811C COVER, FRONT DOOR HOLE
SU003-01604 RH 1
SU003-01605 LH 1
67831 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
SU003-01610 1
67832 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
SU003-01611 1
68160C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER RH
SU003-04334 1
68210C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER LH
SU003-04335 1
SU003-00051 *** STD. PART
SU003-01624 *** STD. PART
SU003-02874 *** STD. PART
SU003-02894 *** STD. PART
SU003-02920 *** STD. PART
 
68101 GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
SU003-G0001  شیشه درب جلو راست 1
68102 GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
SU003-G0002  شیشه درب جلو چپ 1
68125 GLASS, FRONT DOOR FIX WINDOW, RH
SU003-G0010  شیشه لچکی راست 1
68126 GLASS, FRONT DOOR FIX WINDOW, LH
SU003-G0011  شیشه لچکی چپ 1
 
67861 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
SU003-01631 1
67862 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
SU003-01632 1
67867C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
SU003-04052 13
67868C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
SU003-04050 13
67869B CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
SU003-04054 4
67869E CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
SU003-04053 2
68165 WEATHERSTRIP, DOOR REAR CORNER, RH
SU003-04601 1
68166 WEATHERSTRIP, DOOR REAR CORNER, LH
SU003-04602 1