درب عقب کمری 2005-2006

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه کمری, لوازم یدکی کمری
67603 رودری از داخل درب عقب راست
67630-YC580-B0 STONE, TRIM1* 1
67630-YC580-E0 FAWN, TRIM4* (08/2002 – 07/2004) 1
67630-YC670-B0 STONE, TRIM1* (08/2004 – 05/2006) 1
67630-YC670-E0 FAWN, TRIM4* (08/2004 – 05/2006) 1
67630-YC680-B0 W(REAR MANUAL WINDOW), STONE, TRIM1* 1
67630-YC680-E0 W(REAR MANUAL WINDOW), FAWN, TRIM4* 1
67603A RETAINER(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
90467-09206 NO.1 8 $1.23
90467-10161 NO.2 10 $0.87
67603B CLIP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
90467-07066-E9 SANDAL WOOD, TRIM4* 2 $1.15
90467-07066-P1 DK.CHARCOAL, TRIM1* 2 $1.15
67604 رودری از دااخل درب عقب چپ
67640-YC580-B0 STONE, TRIM1* 1
67640-YC580-E0 FAWN, TRIM4* (08/2002 – 07/2004) 1
67640-YC670-B0 STONE, TRIM1* (08/2004 – 05/2006) 1
67640-YC670-E0 FAWN, TRIM4* (08/2004 – 05/2006) 1
67640-YC680-B0 W(REAR MANUAL WINDOW), STONE, TRIM1* 1
67640-YC680-E0 W(REAR MANUAL WINDOW), FAWN, TRIM4* 1
67771-33070 *** STD. PART $4.31
68173B زه آبگیر شیشه از داخل درب عقب راست
68173-YC010 1 $58.32
68174A زه آبگیر شیشه از داخل درب عقب چپ
68174-YC010

diag_1wB6CNF

67003 PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, RH
67003-06030  درب عقب راست 1 $488.15
67004 PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, LH
67004-06030  درب عقب چپ 1
67113 PANEL, REAR DOOR, OUTER RH
67113-06020  رودری از بیرون درب عقب راست 1
67114 PANEL, REAR DOOR, OUTER LH
67114-06020  رودری از بیرون درب عقب چپ 1
67407F FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, REAR LOWER RH
67407-33060 1 $72.00
67408F FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, REAR LOWER LH
67408-33060 1 $72.00
67836 COVER, REAR DOOR LOCK CHILD PROTECTION, RH
67836-12040 1 $9.88
67836H COVER, REAR DOOR LOCK CHILD PROTECTION, LH
67836-12040 1 $9.88
67841E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, RH
67841-YC080 W(POWER WINDOW) 1
67841-YC090 1
67842E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, LH
67842-YC080 W(POWER WINDOW) 1
67842-YC090 1
67867D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 21 $2.93
67868D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 21 $2.93
67869K CLIP, DOOR WEATHERSTRIP, LH
67869-30080  خار لاستیک دور درب 2 $8.97
67871 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, RH
67871-YC020  لاستیک دور درب عقب راست 1 $106.11
67872 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, LH
67872-YC020  لاستیک دور درب عقب چپ 1
68103 شیشه درب عقب راست
68103-YC100 TINTED TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN 1 $112.71
68104 شیشه درب عقب چپ
68104-YC100 TINTED TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN 1
68123B شیشه لچکی درب عقب راست
68123-YC020 TINTED TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN 1 $18.09
68124B شیشه لچکی درب عقب چپ
68124-YC020 TINTED TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN 1
68142C RUN, REAR DOOR GLASS, RH
68142-YC010  ماهوتی شیشه درب عقب راست 1
68152C RUN, REAR DOOR GLASS, LH
68152-YC010  ماهوتی شیشه درب عقب چپ 1
68188 WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, RH
68188-YC010  لاستیک دور شیشه لچکی درب عقب راست 1 $35.19
68189 WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, LH
68189-YC010  لاستیک دور شیشه لچکی درب عقب چپ 1
68630D CHECK ASSY, REAR DOOR, RH
68630-YC030  ترمز درب عقب راست 1
68640A CHECK ASSY, REAR DOOR, LH
68640-YC030  ترمز درب عقب چپ 1

diag_1wB6CNF