درب عقب کرولا 2011-2012-2013

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه کرولا, لوازم یدکی کرولا
67003 درب عقب راست
67003-02340 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) 1
67003-02350 1
67003C CUSHION, REAR DOOR PANEL
90541-09143 2
67004 درب عقب چپ
67004-02340 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) 1
67004-02350 1
67113 PANEL, REAR DOOR, OUTER RH
67113-02160  رودری از بیرون درب عقب راست 1
67114 PANEL, REAR DOOR, OUTER LH
67114-02160  رودری از بیرون درب عقب چپ 1
67407E BAR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW DIVISION, RH
67407-02090 1
67408E BAR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW DIVISION, LH
67408-02090 1
67813E SHEET, QUARTER PANEL SILENCER, RH
67817-47010 1 $15.50
67814E SHEET, QUARTER PANEL SILENCER, LH
67817-47010 1 $15.50
67841E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, RH
67841-02200 1
67842E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, LH
67842-02180 1
67867D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 15 $2.93
67868D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 15 $2.93
67871 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, RH
67871-02190  لاستیک دور درب عقب راست 1
67872 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, LH
67872-02190  لاستیک دور درب عقب چپ 1
68103 شیشه درب عقب راست
68113-02310 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN 1
68104 شیشه درب عقب چپ
68114-02310 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN 1
68123B شیشه لچکی درب عقب راست
68123-02270 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN 1
68124B شیشه لچکی درب عقب چپ
68124-02270 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN 1
68142C RUN, REAR DOOR GLASS, RH
68142-02240 1
68152C RUN, REAR DOOR GLASS, LH
68152-02240 1
68188 WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, RH
68188-02130 1
68189 WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, LH
68189-02130 1
68630D CHECK ASSY, REAR DOOR, RH
68630-02191  ترمز درب عقب راست 1
68640A CHECK ASSY, REAR DOOR, LH
68630-02191  ترمز درب عقب چپ 1
75923 TAPE, BLACK OUT, NO.2 RH
75923-02180 X
75924 TAPE, BLACK OUT, NO.2 LH
75924-02180

diag_1r05KLX

67603 رودری از داخل درب عقب راست
67630-02D60-B1 GRAY, TRIM1* 1
67630-02D60-E1 GREGE, TRIM4* 1
67630-02D70-B1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN), GRAY, TRIM1* 1
67630-02D70-E1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN), GREGE, TRIM4* 1
67630-02D80-E1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) & SEAT COVER MATERIAL-LEATHER, GREGE, TRIM4* 1
67603B CLIP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
90467-09206 16 $1.23
67603C CAP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
74223-02050-B0 GRAY, TRIM1* 2
74223-02050-E0 GREGE, TRIM4* 2
67604 رودری از داخل درب عقب چپ
67640-02D30-B1 GRAY, TRIM1* 1
67640-02D30-E1 GREGE, TRIM4* 1
67640-02D40-B1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN), GRAY, TRIM1* 1
67640-02D40-E1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN), GREGE, TRIM4* 1
67640-02D60-E1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) & SEAT COVER MATERIAL-LEATHER, GREGE, TRIM4* 1
67627 BRACKET, REAR DOOR TRIM, RH
67625-12210 1 $10.32
67628 BRACKET, REAR DOOR TRIM, LH
67625-12210 1 $10.32
67673B GARNISH, REAR DOOR FRAME, RH
67673-48010 1 $2.97
67674B GARNISH, REAR DOOR FRAME, LH
67674-48010 1 $2.97
68173B WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER RH
68173-02200  زه لبه شیشه از داخل درب عقب راست 1
68174A WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER LH
68174-02170  زه لبه شیشه از داخل درب عقب چپ 1

diag_1r05KLX