درب جلو پرادو 2005-2006-2007-2008-2009

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه پرادو, لوازم یدکی پرادو
62311C لاستیک دور درب از داخل جلو راست
62311-60100-A0 IVORY, TRIM0* 1 $214.48
62311-60100-B0 MD.GRAY, TRIM1* 1 $214.48
62312C لاستیک دور درب از داخل جلو چپ
62312-60100-A0 IVORY, TRIM0* 1 $214.48
62312-60100-B0 MD.GRAY, TRIM1* 1 $214.48
67001 درب جلو راست
67001-60540 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $625.03
67001-60550 1 $625.03
67001A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
90541-09131 4 $2.61
67002 درب جلو چپ
67002-60540 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $625.03
67002-60550 1 $625.03
67111 PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
67111-60310 رو دری از بیرون درب جلو راست 1 $160.73
67111-60320 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $160.73
67112 PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
67112-60310 رو دری از بیرون درب جلو چپ 1 $160.73
67112-60320 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $160.73
67403F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
67403-60090 1 $47.92
67404F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
67404-60100 1 $47.92
67831 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
67831-60150 1 $13.32
67832 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
67832-60060 1 $13.32
67833D COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 RH
67833-60020 2 $84.65
67861 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
67861-60120 لاستیک دور درب جلو راست 1 $116.10
67862 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
67862-60120 لاستیک دور درب جلو چپ 1 $116.10
67867C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 18 $2.93
67868C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 18 $2.93
67869J CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
67869-20030 2 $4.31
68101 شیشه درب جلو راست
68101-60331 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=5.0, GREEN 1 $155.03
68101-60401 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=5.0, GREEN, OTHER CO IN S.AMERICA & NEW CALEDONIA & ANTI-THEFT SYSTEM-IMMOBILIZER & ALARM 1 $173.46
68102 شیشه درب جلو چپ
68102-60331 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=5.0, GREEN 1 $155.03
68102-60401 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=5.0, GREEN, OTHER CO IN S.AMERICA & NEW CALEDONIA & ANTI-THEFT SYSTEM-IMMOBILIZER & ALARM 1 $174.00
68141 RUN, FRONT DOOR GLASS
68141-60050 ماهوتی درب جلو راست 1 $100.46
68151D RUN, FRONT DOOR GLASS, LH
68151-60040 ماهوتی درب جلو چپ 1 $100.46
68610B ترمز درب جلو راست
68610-60100 (09/2002 – 11/2006) 1 $127.47
68610-60101 (01/2007 – ) 1 $127.47
68620 ترمز درب جلو چپ
68620-60090 (09/2002 – 11/2006) 1 $127.47
68620-60091 (01/2007 – ) 1 $127.47
75921C TAPE, BLACK OUT, NO.1 RH
75921-60010 1 $9.33
75922M TAPE, BLACK OUT, NO.1 LH
75922-60010 1 $9.33
75975G STRIPE, FRONT DOOR, NO.2 RH
75975-60100 1 $29.02
75976G STRIPE, FRONT DOOR, NO.2 LH
75976-60080 1 $29.02
75985E STRIPE, FRONT DOOR OUTSIDE, RH
75985-60560 1 $46.42
75986F STRIPE, FRONT DOOR OUTSIDE, LH
75986-60560 1 $46.42

67491A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, RH
67491-60080 قاب لچکی پشت آیینه از داخل راست 1 $17.40
67492A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, LH
67492-60080 قاب لچکی پشت آیینه از داخل چپ 1 $17.40
67601 رودری از داخل درب جلو راست
67610-6A020-A0 AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), IVORY, TRIM0* 1 $696.80
67610-6A020-B0 AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), GRAY, TRIM1* 1 $696.80
67610-6A060-A0 W(LEATHER PACKAGE (SHIFT KNOB & TRANSFER KNOB & PARKING BRAKE LEVER & STEERING WHEEL)) & AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), IVORY, TRIM0* 1 $797.03
67610-6A060-B0 W(LEATHER PACKAGE (SHIFT KNOB & TRANSFER KNOB & PARKING BRAKE LEVER & STEERING WHEEL)) & AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), GRAY, TRIM1* 1 $797.03
67610-6A190-A0 IVORY, TRIM0* 1 $484.13
67610-6A190-B0 GRAY, TRIM1* 1 $484.13
67601B CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
90467-09206 20 $1.23
67602 رودری از داخل درب جلو چپ
67620-6A020-A0 AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), IVORY, TRIM0* 1 $696.80
67620-6A020-B0 AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), GRAY, TRIM1* 1 $696.80
67620-6A060-A0 W(LEATHER PACKAGE (SHIFT KNOB & TRANSFER KNOB & PARKING BRAKE LEVER & STEERING WHEEL)) & AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), IVORY, TRIM0* 1 $797.03
67620-6A060-B0 W(LEATHER PACKAGE (SHIFT KNOB & TRANSFER KNOB & PARKING BRAKE LEVER & STEERING WHEEL)) & AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), GRAY, TRIM1* 1 $797.03
67620-6A190-A0 IVORY, TRIM0* 1 $484.13
67620-6A190-B0 GRAY, TRIM1* 1 $484.13
68171B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH
68171-60060 زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو راست 1 $42.85
68172-60050 زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو چپ