درب جلو لکسوس RX350 مدل 2012

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه RX, لوازم یدکی RX
67001 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
67001-48110  درب جلو راست 1
67001A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
90541-09069 2 € 2.96
67002 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
67002-48110  درب جلو چپ 1
67111 PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
67111-48060  رو دربی از بیرون (فلزی) راست 1
67112 PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
67112-48060  رو دربی از بیرون (فلزی) چپ 1
67403F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
67403-48071 1
67404F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
67404-48071 1
67663D GARNISH, DOOR FRAME, RH
67663-48031 1
67664C GARNISH, DOOR FRAME, LH
67664-48031 1
67831 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
67831-48050 1
67832 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
67832-48050 1
67837A SEAL, FRONT DOOR VENT, RH
Not applicable
67838A SEAL, FRONT DOOR VENT, LH
Not applicable
67855B PROTECTER, FRONT DOOR PANEL, RH
Not applicable
67856B PROTECTER, FRONT DOOR PANEL, LH
Not applicable
67861 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
67861-48070 1
67862 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
67862-48070 1
67867A CLIP, DOOR WEATHERSTRIP(FOR FRONT DOOR)
90467-04034 4 € 0.81
67867C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 15 € 2.62
67868C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 15 € 2.62
67869B CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
67868-30030 2 € 1.80
67923 CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.1
67923-48060 2
68101 شیشه درب جلو راست
68101-48113 LAMINATED GLASS, T=5.16, GREEN 1
68102 شیشه درب جلو چپ
68102-48113 LAMINATED GLASS, T=5.16, GREEN 1
68141C RUN, FRONT DOOR GLASS, RH
68141-48060  نوار دور شیشه جلو راست 1
68151C RUN, FRONT DOOR GLASS, LH
68151-48060  نوار دور شیشه جلو چپ 1
68610B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
68610-48051 1
68620 CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
68620-48041 1
68621A COVER, FRONT DOOR CHECK, RH
68621-53010 1 € 2.89
68622 COVER, FRONT DOOR CHECK, LH
68622-53010 1 € 2.89
87912A PROTECTOR, OUTER MIRROR
87912-48010 2
87963 COVER, OUTER MIRROR INSTALL HOLE, RH
87963-48010 1
87964 COVER, OUTER MIRROR INSTALL HOLE, LH
87964-48010 1
90109-08295 *** STD. PART € 0.92
90119-06956 *** STD. PART € 0.63
90189-04200 *** STD. PART € 0.85
90467-05161-B4 *** STD. PART € 0.85
90950-01789 *** STD. PART € 2.65
90950-01841 *** STD. PART € 2.65
90950-01958 *** STD. PART € 3.21
93560-54025 *** STD. PART € 1.06
94151-80600 *** STD. PART € 0.63
 
رو دربی از داخل و اجزای ان بدین شکل میباشد
67601 رو دربی کامل به تفکیک رنگ ها سمت راست
67610-48780-C6 LT.GRAY, TRIM1* 1
67610-48780-C8 BLACK, TRIM2* 1
67610-48780-E2 IVORY, TRIM0* 1
67610-48790-C6 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, LT.GRAY, TRIM1* 1
67610-48790-C8 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, BLACK, TRIM2* 1
67610-48790-E2 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, IVORY, TRIM0* 1
67610-48800-C6 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE, LT.GRAY, TRIM1* 1
67610-48800-C8 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE, BLACK, TRIM2* 1
67610-48800-E2 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE, IVORY, TRIM0* 1
67610-48810-C6 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE & AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, LT.GRAY, TRIM1* 1
67610-48810-C8 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE & AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, BLACK, TRIM2* 1
67610-48810-E2 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE & AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, IVORY, TRIM0* 1
67601A RETAINER(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
67771-32120 2 € 3.25
67601B CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
90467-09206 20 € 1.10
67602 رو دربی کامل به تفکیک رنگ  چپ
67620-48720-C6 LT.GRAY, TRIM1* 1
67620-48720-C8 BLACK, TRIM2* 1
67620-48720-E2 IVORY, TRIM0* 1
67620-48730-C6 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, LT.GRAY, TRIM1* 1
67620-48730-C8 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, BLACK, TRIM2* 1
67620-48730-E2 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, IVORY, TRIM0* 1
67620-48740-C6 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE, LT.GRAY, TRIM1* 1
67620-48740-C8 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE, BLACK, TRIM2* 1
67620-48740-E2 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE, IVORY, TRIM0* 1
67620-48750-C6 LUXURY PACKAGE & AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, LT.GRAY, TRIM1* 1
67620-48750-C8 LUXURY PACKAGE & AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, BLACK, TRIM2* 1
67620-48750-E2 LUXURY PACKAGE & AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, IVORY, TRIM0* 1
67609D GRILLE SUB-ASSY, FRONT DOOR SPEAKER, RH
67609-48010 1
67609E GRILLE SUB-ASSY, FRONT DOOR SPEAKER, LH
67709-48010 1
67625A BRACKET, FRONT DOOR TRIM, NO.1
67645-48020 2
67777 POCKET, FRONT DOOR TRIM, RH
67770-48020-A0 IVORY, TRIM0* 1
67770-48020-B0 LT.GRAY, TRIM1* 1
67770-48020-C0 BLACK, TRIM2* 1
67778 POCKET, FRONT DOOR TRIM, LH
67780-48020-A0 IVORY, TRIM0* 1
67780-48020-B0 LT.GRAY, TRIM1* 1
67780-48020-C0 BLACK, TRIM2* 1
67923-48030 *** STD. PART
68171B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH
68171-48050 1
68172A WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER LH
68172-48050 1
90159-50068 *** STD. PART € 0.78
90159-60303 *** STD. PART € 0.92
90159-60370 *** STD. PART € 0.92
90189-06227 *** STD. PART € 0.74
90901-89021 *** STD. PART € 4.80