داشبورد کمری 2005-2006

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه کمری, لوازم یدکی کمری
55306A BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
55306-YC020 1
55307C BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
55307-YC040 1
55308C BRACKET SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, CENTER
55308-YC030 1
55326A STAY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
55328-YC020 2
55331 REINFORCEMENT, INSTRUMENT PANEL
55330-YC080 1 $382.56
55394B BOLT, INSTRUMENT PANEL
55394-33010 3 $2.13
55401E پوسته داشبورد
55401-YC070-B0 W(AIR BAG), DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55401-YC070-E0 W(AIR BAG), SANDAL WOOD, TRIM4* 1
55401-YC080-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55401-YC080-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* 1
55427D RETAINER, INSTRUMENT FINISH PANEL, LOWER, NO.1
55427-YC030 1
55458A CAP, INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD
55458-YC040-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55458-YC040-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* 1
55538A COVER, COOLER SWITCH HOLE
55538-YC020-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55538-YC020-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* 1
55981 GARNISH, DEFROSTER NOZZLE, NO.1
55981-YC050-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55981-YC050-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* 1
73960A ایربگ شاگرد
73960-06070

diag_1tNlujJ

55054 STOPPER SUB-ASSY, GLOVE COMPARTMENT DOOR
55054-33060 1 $22.65
55061 دریچه کولر
55061-YC010-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55061-YC010-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* 1
55062 دریچه کولر
55062-YC010-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55062-YC010-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* 1
55302A قاب زیر داشبورد سمت راننده
55302-YC030-B0 STONE, TRIM1* 1
55302-YC030-E0 FAWN, TRIM4* 1
55303B قاب زیر داشبورد سمت شاگرد
55303-YC050-B0 STONE, TRIM1* 1
55303-YC050-E0 FAWN, TRIM4* 1
55356C CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.2
55356-YC020 2
55405B پنل ضبط
55412-YC080-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55412-YC080-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* 1
55412-YC100 GRAY METALLIC 1
55406C INSERT SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, LOWER LH
55406-33060 1 $47.13
55408E BOX SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL COIN
Not applicable
55409A PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER
55472-YC010-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55472-YC010-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* 1
55409F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER, NO.2
55473-YC010-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55473-YC010-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* 1
55409G RETAINER SUB-ASSY, COIN BOX
Not applicable
55411G PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, NO.1
55411-YC050-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55411-YC050-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* 1
55434B PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER CENTER
55434-YC010-B0 STONE, TRIM1* 1
55434-YC010-E0 FAWN, TRIM4* (08/2002 – 07/2004) 1
55434-YC030-B0 STONE, TRIM1* (08/2004 – 05/2006) 1
55434-YC030-E0 FAWN, TRIM4* (08/2004 – 05/2006) 1
55446A BASE, SWITCH HOLE, NO.1
55446-YC030-B0 STONE, TRIM1* 1
55446-YC030-E0 FAWN, TRIM4* 1
55461A ORNAMENT, INSTRUMENT PANEL
55411-YC060 1
55510 درب داشبورد
55501-YC020-B0 STONE, TRIM1* 1
55501-YC020-E0 FAWN, TRIM4* 1
55521C COVER, STEREO OPENING
55521-YC010 1
55539C COVER, SPARE SWITCH HOLE
55539-YC030-B1 STONE, TRIM1* X
55539-YC030-E1 FAWN, TRIM4* (08/2002 – 07/2004) X
55539-YC050-B0 STONE, TRIM1* (12/2004 – 05/2006) X
55539-YC050-E0 FAWN, TRIM4* (12/2004 – 05/2006) X
55545 COVER, FUSE BOX OPENING
55545-YC010-B0 STONE, TRIM1* 1
55545-YC010-E0 FAWN, TRIM4* 1
55553A PAD, GLOVE COMPARTMENT DOOR
55553-YC020-B0 STONE, TRIM1* 1
55553-YC020-E0 FAWN, TRIM4* 1
55560A قفل درب داشبورد
55506-33030-B1 STONE, TRIM1* 1 $22.14
55506-33030-E0 FAWN, TRIM4* 1 $22.14
55607 COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.2
55607-YC040 1
55650 دریچه کولر سمت راننده
55650-YC010-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55650-YC010-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* 1
55660 دریچه کولر سمت شاگرد
55670-YC010-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* 1
55670-YC010-E0 SANDAL WOOD, TRIM4*

diag_1u67L9y