توری اویل پمپ هایس 2005-2020

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری هایس, لوازم یدکی هایس
15100B RING, O(FOR OIL PUMP)
90301-19021 1 $3.01
15102A ROTOR, OIL PUMP
دنده اویل پمپ
15104 STRAINER SUB-ASSY, OIL
15104-75111 توری اویل پمپ 1 $62.75
15104E BOLT, STUD(FOR OIL STRAINER)
90126-08037 L=24.5 2 $5.57
15115 COVER, OIL PUMP
Not applicable
15131 VALVE, OIL PUMP RELIEF
15131-46040 1 $4.35
15132 SPRING, OIL PUMP RELIEF VALVE
Not applicable
15133 PLUG, OIL PUMP RELIEF VALVE
Not applicable
15134 GASKET, OIL PUMP RELIEF VALVE
15134-67020 1 $2.57
15147 GASKET, OIL STRAINER
15147-75030 1 $3.99
90027-02300 *** STD. PART $1.58
90178-T0030 *** STD. PART $0.99
90179-08087 *** STD. PART $1.34
91551-80616 *** STD. PART $0.71
91551-80814 *** STD. PART $0.99
91551-80825 *** STD. PART $1.07
91641-K0816 *** STD. PART $1.03