توربین لکسوس RX350 مدل 2008

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی RX, لوازم یدکی RX, لوازم یدکی لکسوس
32000 CONVERTER ASSY, TORQUE
32000-42060  توربین 1 $1,695.63
32101 GEAR SUB-ASSY, DRIVE PLATE & RING
32101-48010  فلایویل 1 $267.11
32101A پیچ فلایویل
90109-09001 *9-1.25PX12.4-7.3, GREEN X $1.03
90119-09025 *9-1.25PX12.4-8.4, YELLOW X $1.03
32101C پیچ فلایویل (هشت ضلعی)
90105-10048 *10-1.25PX18-13 X $1.42
32116 SPACER, DRIVE PLATE, FRONT
32116-32020 1 $35.31
32117 SPACER, DRIVE PLATE, REAR
32117-32020 1 $27.44
35035 اویل پمپ گیربکس
35035-08010 (L) 1 $444.47
35035-33020 (J) 1 $465.23
35301A کاسه نمد اویل پمپ گیربکس
90080-31068 (L) 1 $9.73
90311-38083 (J) 1 $10.48
35301B RING, O (FOR FRONT OIL PUMP BODY)
90301-99099 1 $7.80
35301F BOLT (FOR FRONT OIL PUMP SETTING)
90105-08198 PLANT NO.A32-1.25PX28-28 7 $1.11
35307F BOLT (FOR STATOR SHAFT)
90080-14044 (L) 11 $0.71
90148-60027 (J) 11 $0.83
35321 دنده اویل پمپ گیربکس
35321-08010 T=11.715, MARK A, (L) 1 $78.56
35321-08020 T=11.715, MARK B, (L) 1 $78.56
35321-08030 T=11.715, MARK C, (L) 1 $78.56
35321-08040 T=11.715, MARK D, (L) 1 $78.56
35321-08050 T=11.715, MARK E, (L) 1 $78.56
35321-33060 T=11.715, MARK A, (J) 1 $94.73
35321-33070 T=11.715, MARK B, (J) 1 $94.73
35321-33080 T=11.715, MARK C, (J) 1 $94.73
35321-33090 T=11.715, MARK D, (J) 1 $94.73
35321-33100 T=11.715, MARK E, (J) 1 $94.73
35322 دنده اویل پمپ گیربکس
35322-08010 T=11.715, MARK A, (L) 1 $81.45
35322-08020 T=11.715, MARK B, (L) 1 $81.45
35322-08030 T=11.715, MARK C, (L) 1 $81.45
35322-08040 T=11.715, MARK D, (L) 1 $81.45
35322-08050 T=11.715, MARK E, (L) 1 $81.45
35322-33060 T=11.715, MARK A, (J) 1 $94.73
35322-33070 T=11.715, MARK B, (J) 1 $94.73
35322-33080 T=11.715, MARK C, (J) 1 $94.73
35322-33090 T=11.715, MARK D, (J) 1 $94.73
35322-33100 T=11.715, MARK E, (J) 1 $94.73
35370 شفت توربین
35370-06010 (L) 1 $419.53
35370-28010 (J) 1 $419.53
35617 RING, CLUTCH DRUM OIL SEAL
35613-21010 2 $2.17