اسپویلر عقب لکسوس RX350 مدل 2012

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه RX, لوازم یدکی RX
76085 اسپویلر عقب به تفکیک رنگها
76085-48121-A0 WHITE PEARL CS., 077 1
76085-48121-B2 SILVER M.M., 1G1 1
76085-48121-B3 MERCURY GRAY MC., 1H9 1
76085-48121-C0 BLACK, 212 1
76085-48121-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 1
76085-48121-D0 RED MC.CS., 3R1 1
76085-48121-E2 SLEEK ECRU ME., 4U7 1
76085-48121-J1 SILVERY BLUE ME., 8U9 1
76607 MUDGUARD SUB-ASSY, QUARTER PANEL, REAR RH
گل پخس کن عقب چپ
76608 MUDGUARD SUB-ASSY, QUARTER PANEL, REAR LH
گل پخش کن عقب راست
76872 PROTECTOR, REAR SPOILER, NO.1
Not applicable
76873 PROTECTOR, REAR SPOILER, NO.2
76873-48021 3
76875 PROTECTOR, REAR SPOILER, NO.4
Not applicable
76887 SEAL, REAR SPOILER
76887-48010 1
76887F SEAL, REAR SPOILER, NO.2
76887-48020 1
76887G SEAL, REAR SPOILER, NO.3
76887-48030 1
76893 COVER, REAR SPOILER, NO.1
76893-48010 2
90159-50237 *** STD. PART € 0.88
90159-60422 *** STD. PART € 0.96
90182-06006 *** STD. PART
90183-06019 *** STD. PART € 0.88
90249-06132 *** STD. PART € 2.86
90467-09075 *** STD. PART € 1.13
90467-09206 *** STD. PART € 1.10