برچسب: واشر سر سیلندر هایس

دسته بندی ها: لوازم موتوری هایس
11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
11101-75200 سرسیلندر 1 $1,787.28
11101A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET)
90910-02091 پیچ سرسیلندر 10 $8.42
11101B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET)
90201-11034 واشر پیچ سرسیلندر 10 $1.27
11101J VALVE ASSY, CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL
15330-75010 شیر کنترل روغن ocv 1 $93.90
11115 GASKET, CYLINDER HEAD
11115-75051 واشر سرسیلندر 1 $74.07
11117E PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
90341-20002 3 $4.51
11117F PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2
90341-32002 1 $10.36
11117H GASKET(FOR WATER HOLE)
90430-20004 3 $1.34
11117J GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
90430-32004 1 $1.54
11122 گاید سوپاپ (گیت سوپاپ) هوا
11122-75020 STD 8 $12.73
11123-75020 O/S 0.05 8 $12.73
11126 گاید سوپاپ (گیت سوپاپ) دود
11122-75020 STD 8 $12.73
11123-75020 O/S 0.05 8 $12.73
11131 SEAT, INTAKE VALVE
11131-75080 STD 8 $10.28
11132-75080 O/S 0.03 8 $10.28
11135 SEAT, EXHAUST VALVE
11135-75100 STD 8 $11.78
11136-75100 O/S 0.03 8 $11.78
11151A PIN, RING(FOR CAMSHAFT BEARING CAP SETTING)
90253-10006 L=7, OD=10 2 $1.11
11159A BOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP)
90119-07013 20 $1.27
11201 COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
11201-75051 درب سوپاپ 1 $333.57
11213 GASKET, CYLINDER HEAD COVER
11213-75041 واشر درب سوپاپ 1 $29.66
11214 GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2
11214-75011 واشر دور شمع 1 $20.48
12108 CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
12180-28010 درب روغن موتور 1 $18.27
12108A GASKET(FOR OIL FILLER CAP)
90430-37004 واشر درب روغن موتور 1 $1.94
12281A HANGER, ENGINE, NO.1
12281-75050 1
12282D HANGER, ENGINE, NO.2
12281-75050 1
15330A RING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
90099-14137 1 $3.24
15678A FILTER, OIL CONTROL VALVE
15678-21010 1 $7.99
90105-06202 *** STD. PART $1.07
90105-T0129 *** STD. PART $1.27
90105-T0133 *** STD. PART $0.71
90119-T0134 *** STD. PART $0.71
90126-06026 *** STD. PART $0.71
90178-T0018 *** STD. PART $0.71
90339-16001 *** STD. PART $4.39
90341-14013 *** STD. PART $3.20
90341-T0012 *** STD. PART
90430-14009 *** STD. PART $1.07
90466-T0020 *** STD. PART
91552-A1020 *** STD. PART $1.27
91553-80628 *** STD. PART $0.71
91671-A0612 *** STD. PART $0.71
94151-80600 *** STD. PART $0.71
96136-42501 *** STD. PART $5.02

196