برچسب: هواکش یاریس

دسته بندی ها: لوازم موتوری یاریس, لوازم یدکی یاریس
12229A PIPE, VENTILATION
12229-0Y030 1
17347F CLAMP OR CLIP(FOR AIR HOSE)
96136-41901 1 $3.48
17700 CLEANER ASSY, AIR
17700-0M100  هواکش کامل 1
17701 CASE SUB-ASSY, AIR CLEANER
17701-0M070  قاب زیر هواکش 1
17735 CAP, AIR CLEANER
17735-0M010  درب هواکش 1
17751 INLET, AIR CLEANER, NO.1
17751-0M070 1
17771A BRACKET, AIR CLEANER
17771-0M050 1
17801 ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER
17801-0Y040  فیلتر هوا 1
17880 HOSE ASSY, AIR CLEANER
17880-0M120  خرومی هواکش 1
17881A CLAMP(FOR AIR CLEANER HOSE, NO.1)
90460-T0017 (L) 1
96111-10690 (J) 1 $5.30
17881D TUBE, UNION(FOG AIR CLEANER HOSE)
12229-0Y050 1
17882A CLAMP(FOR AIR CLEANER HOSE, NO.2)
90460-T0017 (L) 1
96111-10690 (J) 1 $5.30
22204 سنسور مپ MAP
22204-0V020

diag_1x3SG39

219